Класификация на световната здравна организация

Световната здравна организация  / СЗО /   е създала следната класификация, която спомага на специалистите и всички граждани по света, които се интересуват от различните нозологични групи. Тя е структурирана по следният начин:
І. Тежки психически разстройства:
1. Разстройства в детска и юношеска възраст
а. умствена изостаналост
б. разстройство на вниманието (хиперактивност)
в. разстройство на поведението (агресивно или недостатъчно социализирано поведение)
г. [...]

Прочетете повече за: Класификация на световната здравна организация »

Педагогически аспект

Педагогическият аспект включва в себе си методи и средства, чрез които да се въздейства на децата, подрастващите и младежите. Основната му цел е насочена към възпитанието и образованието на този контингент. Той е връзката между спортният педагог и деца, подрастващи и младежи (113).
Днес този аспект  се основава на принципи, които са залегнали в съвременното педагогическо образование. Те [...]

Прочетете повече за: Педагогически аспект »

Физически аспект

 
Физическият аспект изобщо при лицата със специални потребности се изразява в повишаване на тяхната физическа дееспособност. Основно се прилага лечебна гимнастика и адаптирана физическа активност (ЛФК, АФА). Те са съобразени със заболяването и стимулиране на възможностите на организма. Основното  средство при тях са физическите упражнения. По този начин се въздейства на компенсаторните механизми на организма. [...]

Прочетете повече за: Физически аспект »

Медицински аспект

Медицинският аспект дълго време е доминиращ модел в страната ни. В него основно е застъпена медицинската рехабилитация. Този модел разглежда лицата с инвалидности повече като пациенти, а не като равностойни индивиди. По този начин ги дискриминира и изолира. Неговата основна задача е установяване на причините за затрудненията в уменията и възможностите на тези лица. Това се осъществява [...]

Прочетете повече за: Медицински аспект »

Социален аспект

Социалният аспект, като проблематика, засяга всички области на  обществено-икономическия живот в страната. Чрез него се отразяват действителното състояние и насоките, по които се изгражда рехабилитацията и интеграцията на децата със специални потребности. Той е и в основата на  социалните взаимоотношения между тях и обществото. Определя се от законодателството, което дефинира техния статут. В страната ни [...]

Прочетете повече за: Социален аспект »

Същност и видове рехабилитация

Рехабилитацията е в основата на социалната интеграция на децата с някакво психическо или физическо нарушение в здравния статус. Според Световната здравна организация (СЗО): “Рехабилитация – това е активен процес, целта на който е достигане и възстановяване на нарушения вследствие заболявания или травми. Ако това е невъзможно – оптимална реализация на физическия, психическия и социален потенциал [...]

Прочетете повече за: Същност и видове рехабилитация »