наръчник


Как да направим успешна

спортна организация?


Настоящето издание на Българската Билярд  Федерация е осъществено по проект „ЕАС – 2011 -0455 “European ABC (Academy   for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence“, финансиран от Европейския съюз, чрез отдел „Спорт“ на Главната дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия.

Проектът се изпълнява от Българската Билярд Федерация в партньорство с:

 1. Полската билярд федерация
 2. Словашката билярд федерация
 3. Румънската билярд федерация
 4. Чешката билярд федерация
 5. Сдружение „Социални инициативи за личностна алтернатива
 6. Спортен клуб „Параспорт“

Изложените в наръчника възгледи са на автора и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската комисия и Европейския съюз.

Спорта е сложна и динамична среда, която се управлява от спортните организации. Те са поставени в условия на постоянно развитие и предизвикателства, за които е необходимо да бъдат подготвени.В условията на криза управлението им трябва да е гъвкаво и подготвено за преодоляване на неблагоприятни икономически условия.

Целта на този наръчник е, да предостави на работещите в спортните организации  (ръководство, персонал, доброволци) практически знания за нейното създаване, управление и успешно развитие в областта на спорта.

Той дава възможност наръчника да се използва:

-          За повишаване на теоретичните познания в областта на управлението на спортната организация

-           възможности за приложение в подходящи условия

-          Практически решения за разрешаване на определени задачи

Въведение

„Спортът е част от наследството на всички хора,

мъже и жени, и нищо не може да запълни липсата му.“

Пиер дьо Кубертен

Спорта е социален феномен, който в световен мащаб дълбоко е навлязъл във всички сфери на общественият и икономическият живот на Земята. Неговата роля е многоспектърна и е свързана, както с здравето на човека, така и с организирането на спортни състезания, предлагането на спортни услуги (тренировъчен процес – начално обучение по вид спорт, масов спорт, високо спортно майсторство), спортна индустрия (спортни уреди, спортни съоръжения, спортни облекла и др.) и др.

Спорта е средството, което обединява хората и ги интегрира в периода на световна глобализация на обществото. За постигането на неговите основни цели – спортните постижения, той доказа, че за него няма раса, увреждане, религия, националност и принадлежност. В света няма друга сфера в живота, която да е успяла по такъв естествен и мирен начин да обедини около идеите си такава огромна маса от хора. Тази широта на разпространението на спорта, като цяло в световен мащаб допринесе и за неговата комерсиализация. В неговото развитие са залегнали и редица механизми от икономическо естество, които определят неговата широта на въздействие, в световен, европейски, национален, регионален и местен мащаб.

В тази връзка е необходимо да подчертаем, че независимо от специфичните характеристики на различните видове спорт, за развитието на успешна спортна организация и участие в спортния живот,в световен  и европейски мащаб или в държавния календар на отделната страна, освен познаването и съобразяването с правната рамка и политическата воля, е необходимо и привличането на лица с  знания и опит, финансови ресурси и използването на управленски инструменти при нейното управление.

В световен мащаб е известно, че спортните клубове, федерации и международните спортни организации, които развиват популярни спортове имат отлично изградени и добре функциониращи структури и са добър пример за проследяване от спортни организации развиващи малко популярни спортове. Техните добри практики са пример, как идеята за създаване на спортна организация, преминава през ресурсно обезпечаване (осигуряване) и добро управление достига до значим обществен резултат.

Роля на спорта в обществения и икономически живот

„Нищо не изтощава и не разрушава човека,

както продължителното физическо бездействие“

Аристотел

Спорта все повече навлиза в живота на хората в световен мащаб. Той се явява значима и неотменна част от развитието на обществото. В периода на глобализация милиони хора от всички страни по света водят здравословен начин на живот, основна част от който се явяват спортните занимания. Те се провеждат под формата на комплекси от упражнения, часове по физическото възпитание и спорт, оздравителна гимнастика, спортни тренировки, индивидуални и групови спортни занимания, състезания. А в последното десетилетие наблюдаваме и бързото развитие на спорта за високо спортно майсторство, което се превръща във все по голяма огромна индустрия на спортни и зрелищно-масови мероприятия (олимпийски и паралимпийски игри, световни и европейски първенства, световни турнири и др.).

В съвременния етап от развитие на обществото спорта се явява важен фактор за поддържане и укрепване на здравословното състояние на отделната личност, рекреация, начин на общуване, превенция спрямо вредните навици и др. Същевременно не можем да не подчертаем огромната му роля в икономическия живот в световен мащаб. Неговото въздействие откриваме в икономическите отношения на държавата и обществото под формата на здрава работна ръка, туризъм, предлагане и търсене на спортни услуги и др.

В икономически аспект ролята на спорта е:

 1. Физическата активност и оздравително-лечебният масов спорт, които спомагат за намаляване на държавните разходи в здравната система (превенция), намаляване на вредните навици в обществото (тютюнопушене, алкохолизъм, дрога и др.).
 2. Огромна е ролята му и върху продължителността и трудоспособността на населението в световен мащаб
 3. Той се явява важен компонент при изграждането на качествен трудов потенциал на страната
 4. Рекреационната форма на спорта се явява важен компонент за икономическото развитие на всяка страни

Гореизброените основни икономически аспект на спорта са тясно свързани и с понятието „здраве“. Според Световната Здравна Организация (СЗО) то е:““състояние на пълно физическо, умствено и социално благосъстояние и липса на заболяване или неспособност, непригодност.“

Проблема с здравословното състояние на човешката цивилизация придобива все по голямо значение в съвременното ни общество, повишавайки още повече ролята на спорта и отговорността на спортните организации (международни комитети, федерации, асоциации, клубове) към здравните проблеми в световен мащаб,  на отделната държава  и отделния индивид .

В тази връзка е необходимо да подчертаем, че анализите показват,че в световен мащаб се наблюдава, че с развитието на икономиката и научните достижения в редица водещи в това отношение страни се наблюдава и увеличаване на заболеваемостта и смъртността на населението. А в  медицинските статистики по отношение на здравето на населението откриваме, че на първо място са заболяванията свързани със сърдечно-съдовата система. Като основни заболявания в световен план и в частност и в Европейския съюз можем да посочим – атеросклерозата, инфаркт на миокарда, инсулта, автоимунните заболявания, психическите депресии, психо-соматичните заболявания и др. Установено е, че лицата, които са прекарали едно от гореизброените заболявания в повечето случаи са инвалидизирани и преминават в категорията хора с увреждания. В тази връзка доброто здраве на човека е не толкова отсъствие на признаци за заболявания, но и високо ниво на:

-          умствена и физическа работоспособност;

-          оптимална трудова и социална активност при максимална продължителност на живота;

-          умения за понасяне на значителни психически и физически натоварвания;

-          бързо приспособяване към неблагоприятните въздействия на обкръжаващата околна среда.

В тази връзка можем да подчертаем, че просперитета в икономически аспект на всяка една държава се базира на два основни принципа:

 1. 1. Здравото население е по-трудоспособно и продуктивно от болното
 2. 2. Превенция спрямо редица заболявания

От опит знаем, че прилагането на спортно-оздравителни мерки, които са насочени към предпазване  от редица заболявания и не са толкова скъпи, колкото тяхното евентуално лекуване. А загубите, които понася държавата от лицата с временна или постоянна нетрудоспособност са по-големи, отколкото прилагането на различни спортно-оздровителни програми, като превенции срещу тяхното появяване. Този резултат е въз основа на: обременяване на здравната система, чести посещения до здравните заведения, чести отсъствия от работното място и др.

Фиг.1

Модели на спорта

В зависимост от организираността на спорта, в световен мащаб се очертават ясно няколко модела за развитие на спорта. Те ясно се очертаха, показвайки своите спортни продукти (състезатели) на последните два големи спортни форума (олимпиадите и паралимпиадите).

Американски модел

Единият е американският модел, който е основан на развитието на спорта отдолу нагоре. При него характерното е, че има здрава основа за развитие на клубно ниво, съчетано с идолопоклонничеството към лидерите (успелите състезатели) в спорта. Примера на спортните лидери се превръща в модел на поведение и подражание, а в  последствие и в начин на живот на следващите поколения. Този мотивационен елемент в целият процес на изграждането на един спортист  се превръща в основен двигател, в решението му да отдаде живота си на спорта. След развитието и разкриването на спортния потенциал следва ролята на държавата и бизнеса.

Характерното за американският модел е, че той е успял да наложи законова рамка, която разграничава „професионалният“ от „аматьорският“ спорт. Другият важен елемент в просперирането на този модел е ролята на училищата, колежите и университетите за развитието на спорта. На тях е възложена главната задачата за добро съчетаване на спорта с образованието. При изпълнението и се търси хомогенност, която да дава възможност за добри показатели  и в двете насоки (спорт и образование).

Затворената система  в американският модел, се базира на основните различия и спазването на принципа за равнопоставеност на състезателите. Те се състезават само на тяхното професионално или аматьорско ниво, според определените от организаторите правила.

Членството в „лигите“ е основано на определени изисквания, на които трябва да отговарят организации и състезаващи. Затворената система на конкурентно способност е, че  лигите установяват правилата и регламентите и контролират почти всеки аспект на спортния бизнес (от конкурентността между играчите до тяхното обещетяване).  Американският модел се отличава с това, че не налага непременно членство в дадена лига, а членството в определена лига да е форма на престиж на спортната организация. Този модел не се подминава и комерсиализацията в спорта, в който е ясно изразено, че спортният продукт (спортиста), както и инвестициите вложени в него са защитени от затвореността на системата.

Откриваме, че модела се характеризира и с добре структурирани правила и ограничения на отборите и състезателите. Този аспект в модела е наложил засилване на конкурентно способността и същевременно играе ролята на регулаторен механизъм между клубовете. Съвременно  регулиращ механизъм е приложен и в трудовите договори и взаимоотношения, които балансират пазара и не дават възможност за стихийност или конфликтни правни ситуации.

Европейски модел

Друг основен модел в спорта, това е известният под името „Европейски модел на спорта“. Той е изграден, функционира и се развива въз основа на редица документи и препоръки на европейската общност, които очертават неговите параметри.

През 1998 год. бе изготвен и приет документ отразяващ модела на спорта в Европа. В него изрично е упоменато, че спорта не е само икономическа дейност, но и част от европейската идентичност на държавите членки на Европейския съюз.

Европейския модел на спорта включва основни дейности, които са извършвани паралелно от между правителствени и неправителствени организации. В него се отбелязва съществената роля на телевизията (телевизионните спортни предавания), която отразява и разпространява усилията на спортните организации (федерации, асоциации, клубове) за социалната значимост на спорта .

Европейският моделът на спорта  представя организирането на спорта, като пирамидална структура. В него се отразява, че  всяка страна  членка има единна и всеобхватна структура за всеки вид спорт, която включва четири взаимосвързващи се нива на професионални и непрофесионални (аматьорски) организации.

Като основа в развитието на спорта е  в  горе цитирания документ е посочено, че то започва от клубовете, които го организират на местно ниво, с и без пряко обвързване с държавата (в зависимост от законодателната основа на държавата членка). Те са основния двигател за развитието на спорта на местно ниво (равнище), популяризирайки „Спорта за всички“. Ролята им в социалния аспект на спорта е особено голяма сред местното население, тъй като те са първо основата на социалната му реализация (аматьорския спорт).

Като следващо ниво на горе цитирания модел са посочени регионалните федерации. Регионални федерации има в част от държавите членки на Европейския съюз. Тяхната роля е да обединят спортните клубове в даден регион и да организират и/или координират регионалните спортни мероприятия (състезания). Те са основната връзка в държавите имащи такава структура с националните федерации

Следващото ниво в организацията на европейския модел са националните федерации. Техния предмет на дейност по отделния вид спорт е двупосочен. От една страна тяхната отговорност се свежда до всички въпроси свързани с вида спорт в национален мащаб (организиране на държавния /националния/ календар и координиране на спорта на местно, регионално и национално равнище), а от друга да представляват държавата като оторизиран орган в европейските и международни спортни федерации. Те са свързани с по долните нива (спортни клубове, регионални федерации) на пирамидалната структура по вида спорт В йерархическата структура в организацията на спорта те имат монополен характер.

Върха на пирамидалния европейски модел на спорта са европейските спортни федерации по отделния вид спорт. Те са съставени от членуващите в тях национални спортни федерации. В тях имат право на членство само една национално представена спортна федерация от дадена европейска държава.

Друг важен елемент в модела е отворената система. Тя се характеризира с изпадане и изкачване според победите и загубите на клубовете. Този елемент, е много важен от страна на стимулирането и градацията в спорта.

Друга силна страна в европейският модел, това е стимулирането на доброволчеството в спорта. В тази насока обявяването на 2011г. от Европейската комисия за година на доброволчеството (включително и за спорта).

Модела не отминава и националната идентичност, която е в основата на добрите взаимоотношения в Европа. Този признак, в модела е поетия ангажимент от Европейската комисия за запазване на националната идентичност на всяка държава членка. В „Бялата книга за спорта“, този елемент изрично е подчертан.

Друга важна страна на модела е свързан с международните спортни форуми. Организирането им е свързан с психологическият елемент на спорта, който от една страна е противопоставяне в спорта, а от друга е важна част от националната идентичност и мира в Европа.

В този модел последната характеристика е отрицателните аспекти, които след себе си води спорта. Те са свързани с насилието, агресията, хулиганските прояви, расизма и др. От една страна те са свързани с националната идентичност, от друга страна са свързани с условното разделение на хората в обществото.

В последните години пред Европейския съюз по отношение на европейския модел на спорта си е поставил за задача да разреши няколко ключови въпроси свързани с  развитието на спорта, като цяло в европейски мащаб. Те са:

-          Прекалената комерсиализация в спорта

-          Защита на младите талантливи спортисти

-          Борбата срещу допинга

-          Икономическото проникване

-          Агресията в спорта и др.

Фиг.2

Китайски модел

Друг модел, който се наложи в спорта това е китайския. Неговите основи откриваме  още със самото създаване на Китайската Народна Република. Тя въвежда руският спортен модел, който беше доминиращ в социалистическите страни.

Той се характеризира с това, че талантливите деца в спорта от най-ранна възраст се изпращат в държавни лагери (центрове за обучение).  Според данните в Китай има над 3000 спортни училища, в които се обучават над 300 000 спортисти. Тяхната подготовка е двуразова и триразова (над шест часа на ден).

В китайският модел се включва проучване на данните на спортистите и практическо развиване на специфичните качества, които са от съществено значение за достигане на високо спортно майсторство. Въз основа на данните на спортиста, се изработва цялостна програма за обучение и възстановяване.

Усилията на ръководствата им са насочени изцяло към спорта, пренебрегвайки, образователният елемент на децата (спортистите).

В тях има 20 основни програми и  над 200 под-програми, които следват треньорите при обучението на спортистите. Тяхната цел в обучението на децата е подбор и намирането на най-добрите деца, които ще продължават своето обучение в националните отбори.

Този модел бе провокиран  от спечелването на домакинството на Олимпийските игри от Пекин. Това даде възможност на държавното ръководство да насочи усилията си към спорта за високо спортно майсторство и да покаже на света своето доминиращо лице. В него ръководството вложи огромни средства, които на последните две олимпиади показаха своя изключителен резултат. Китай е с най-много спечелени медали.

Спортно право

„Добрите хора не се нуждаят от законите, за да се държат правилно,  докато лошите ще намерят  начини как да ги заобиколят“

Плутон

В международен аспект спортното право заема значителна част от юридическата наука и е в основата на развитието на спортните организации (спортни федерации, спортни организации, спортни клубове). Този факт се базира на обстоятелството, че спорта има огромна роля и значение в съвременния свят и в живота на отделната личност. Затова и неговият периметър обхваща спорта и всички свързани с него аспекти на обществени отношения в световен мащаб.

Спортното право е направление от общото право, което обхваща цялата нормативна правова уредба отнасяща се до спорта и се подразделя на:

-          Международно спортно право – обхваща спорта и всички обществени отношения свързани с него в международен аспект

-          Регионално спортно право  – базира се на международното право, но обхваща спецификите свързани с отделният регион

Национално спортно право – базира се на международното и регионалното, съобразено със спецификата на държавната  правна уредба на отделната държава

Фиг.3

Международното право е основано на редица нормативни актове относно спорта, които са приети от международните спортни организации и по статут са неправителствени организации. В зависимост от спецификата на вида спорт, те са въвели (МОК, МПК, ФИФА, ФИБА, ФИА, ФИНА и др.) правила,по които се развива спорта, като цяло.

Профилираната им насока им дава възможност да изработват и оформят юридически документи, които са свързани с: правилници за провеждането на международни състезания, допинг контрола, правата и задълженията на членуващите в тях спортни федерации, предлагат механизми за преминаването на един състезател от една спортна организация в друга и др.

Профилираната им насока им дава възможност да изработват и оформят юридически документи, които са свързани с: правилници за провеждането на международни състезания, допинг контрола, правата и задълженията на членуващите в тях спортни федерации, предлагат механизми за преминаването на един състезател от една спортна организация в друга и др.

Особено важна част в сферата на международното спортно право се явяват и правовите нормативни документи и препоръки, които обхващат определена географска област (напр. европейски страни). Тези нормативни актове са с тежестта на международни договори, а терминологично на спортните специалисти и юристи са познати, като „регионални правови документи“. Въз основа на тях страните обединяват своите усилия в областта на спорта, отчитайки огромната му роля в областта на сътрудничеството между народите и мира в региона.

Част от изработените нормативни документи  са  и с препоръчителен характер и са приети от редица правителствени институции имащи отношение към спорта (държавите членки). Като такива нормативни документи можем да посочим: “Европейската харта на спорта“, Европеската харта спорт за всички“ и др.

Но за да проследим цялостно структурирането на организационния  аспект на спорта и спортните услуги, е необходимо да започнем с понятието спорт. През годините са дадени най-различни дефиниции на спорта, но в нашата съвременност за сега най-точната формулировка откриваме в „Европейската харта на спорта“, приета от Съвета на Европа.

В нея изрично е записано:„всички форми на физическа активност, които чрез случайно или организирано участие целят да изразят или подобрят физическата форма и психическото здраве, като изградят социални взаимоотношения или постигат резултати при състезания на всички нива“.

Тази формулировка на понятието спорт, показва широтата на неговото въздействие и обхват. Затова и в съвременното ни общество спорта е средството за поддържането и съхраняването на здравето на хората и развитието на техните двигателни възможности. Също така, неговото приложение и развитие откриваме в областта на образованието, производството, бита, високото спортно майсторство и др.

Широтата на проявлението му доведе до необходимостта на появата на международни спортни правови документи, които са продиктувани от обстоятелства свързани с:

 1. Изработване на единна политика в областта на спорта на държавите участнички в международните спогодби
 2. Да се приемат единни принципи от държавите в областта на спорта, които да имат последващи действия
 3. Създаването на единна нормативна правна база на международните спортни федерации за работа с министерствата, националните федерации, спортните клубове, спортистите

В тази връзка международните обединения и организации  (Съвета на Европа и ЮНЕСКО) декларират основните права на човека в сферата на физическото възпитание и спорта, подчертавайки значимостта им в международното сътрудничество и мира между народите, както и ролята му в живота на отделната личност.

Например в „Международната харта за физическото възпитание и спорт“  приета на 21 ноември 1978 г. в Париж на генерална конференция на ООН относно образованието, културата и науката, основната и цел е да постави пред държавите членки акцента върху важността на физическото възпитание и спорт в живота на човека (отделната личност). В нея откриваме стратегическите важни глобални приоритети за развитие и повишаване на социалните функции на физическото възпитание и спорта в обществото. В тази връзка в нея изрично е записано:„едно от съществените условия за действителното упражняване на човешките права е, че всеки трябва да е свободен да развива и съхранява своя физически или интелектуален и нравствен потенциал, и че достъпът до физическо възпитание и спорт трябва да бъде последователно и гарантиран за всички човешки същества“.

Тези нормативни документи определят цялостното развитие на спорта на всички нива (от масовост до високо спортно майсторство; от образованост до квалификацията на спортните кадри), формирайки неговата политика и тенденции за разпространение.

Те определят цялостното развитие на спорта на всички нива (от масовост до високо спортно майсторство; от образованост до квалификацията на спортните кадри), формирайки неговата политика и тенденции за разпространение.

Същевременно в спортното право има и приети нормативни документи в национален мащаб. Националните нормативни документи са основата върху, която е изградена цялата спортна дейност на дадена държава. В тях можем да посочим законите свързани със спорта, правилници за тяхното прилагане, за допинг контрола, различни наредби свързани с квалификацията на спортните кадри, управлението на спортните съоръжения, лицензиране на спортните организации, сигурността на спортните обекти, и др.

Същевременно тези нормативни документи са съобразени и уеднаквени с проблемите, насоките и мерките, които предлагат конвенциите, които страната е ратифицирала.Цялостният правен модел в областта на спорта в национален мащаб или така нареченото спортна право, урежда всички въпроси свързани с  условия, регистрация, реда и правилата за осъществяването на спортна дейност на територията на дадена държава. В този раздел на право на държавата са включени спортните клубове, спортните федерации и асоциации и националните организации в областта на спорта.

В неговото съдържание откриваме въпроси (регламенти) свързани  с аматьорския и професионалният спорт, финансирането, управлението, образованието и др. обхващащи предлагането и търсенето на спортните услуги и стоки.

В тази насока, трябва да подчертаем, че бъдещата тенденция в Европейската общност е уеднаквяването на правната система и в областта на спорта на страните членки. Тази тенденция ще доведе до още по голям тласък и развитие на спортните услуги и стоки. Както и използването на еднакъв правен механизъм, който да регулира спортния пазар в търсенето и предлагането на спортни стоки и услуги, в различни насоки (спортисти от различни възрасти, дискриминация, договорни отношения и др.).

Институцията, която отговаря за споровете свързани със спортната тематика, това е Спортният арбитражен съд (САS). Той е международната институция, която се базира на нормативните документи в спорта и взема арбитражни решения, относно възникналите спорове в областта на спорта. Проучванията показват, че над 200 дела постъпват всяка година.

Друга институция, която има правна насоченост, това е WADA.  Нейното създаване е въз основа на Декларацията от Лозана относно допинга в спорта, приета на 4 февруари 1999г. (15). Тя е създадена на 10 ноември 1999г. със седалище в Лозана (Швейцария), по инициатива на МОК.  Тя се занимава с допинг контрола на международно ниво и си сътрудничи с МОК, НОК, международните федерации и националните антидопингови организации.Основният и документ е Световният антидопингов кодекс, който е приет от повече от 600 организации.

Международни спортни организации

В световен аспект международното спортно движение е изградено от изключително разнообразни  неправителствени спортни организации. Те се различават една от друга по своите цели и задачи, както и имат различен обхват и работа (цели и задачи) за разпространяването на спорта, като цяло.

В зависимост от областите, които обхващат, те се подразделят на:

- научно-техническа,  кадрова, научно-изследователска, медицинска, информационна, финансова.

А в зависимост от аспекта (направление), те се подразделят на:правов, административен, спортно организационен

В зависимост от  форма, те са:

-          Международни спортни комитети и асоциации

–IOC, AIPS,ISF, GAISF\IWGA\,AIOWF\ARISF\,ASOIF\FISU\ и др.

-          Международни спортни федерации (елитен спорт)

– AIBA, FIBA, FINA, FIFA, FILA, UMB, WCBS, ISAF, FIBT, FIS и др.  (18)

-          Международни спортни федерации (масов спорт)

–TAFISA, ISCA, CSIT (19, 20, 21)

-          Международни спортни организации с правна насоченост

-          WADA,CAS( 22, 23)

-          Международни спортни организации с научно-образователна насоченост – (ICSSPE, FIMS, AASP, IFAPA и др.)(24, 25, 26)

Те са изградени въз основа на различни признаци, които са:

-          елитен спорт – (олимпийски и неолимпийски)

-          масов спорт – (спорт за всички- аматьорски спорт)

Олимпийските спортове, които са за елитен спорт, като организационна структура се подразделят, според вида на състезателите, които са:

- за елитни спортисти без и с увреждания

За тяхното разпространяване и изява отговарят:

 1. Международен олимпийски комитет – МОК
 2. Международния паралимпийски комитет – МПК

Международният олимпийски комитет е създаден по повод възраждането на съвременните Олимпийски игри на 23 юни през 1894г. от барон Пиер дьо Кубертен със седалище в  Лозана. От създаването си до сега в световен мащаб МОК е най-уважаваната и просперираща международна неправителствена спортна организация. В него членуват всички държави, които имат създадени национални олимпийски комитети (204 държави са членове), както и създадените континентални олимпийски комитети (Европейски олимпийски комитет, Асоциация на националните олимпийски комитети на Африка, ).

МОК е спортната организация, която е най-добре структурирана и обхваща разностранните аспекти, които влияят върху развитието и разпространението на спорта в международен мащаб. Върховният и орган е Общото събрание, което се провежда под формата на сесия всяка година е съставено от членове,  които са:

-          15 члена, които са представители на международните спортни федерации или техни структури и обединения в международен мащаб

-          15 члена, които са представители на националните олимпийски комитети или техни структури и обединения (регионални асоциации)

-          15 члена, които са представители на атлетите участващи на олимпийски игри и защитаващи техните права

-          70 члена, които са избрани от всички държави членове на МОК

Всяка държава има право на един член, а възрастта която е определена е от 18 до 70 години.

Извънредна сесия се свиква от президента по писмено искане на една трета от членовете на общото събрание.

Решенията, които взема сесията са окончателни, а правомощията на сесията са записани в Олимпийската харта. Накратко те са:

-          Приема или изменя Олимпийската харта

-          Избира членове на МОК, почетни президент и членове, членове на честта

-          Избира президент, вицепрезидент и членове на Изпълнителното бюро на МОК

-          Избира град домакин на Олимпийските игри

-          Определя града, в който ще се провежда годишната сесия, а президента избира града на извънредната сесия

-          Да одобрява годишния финансов отчет и сметките на МОК

-          Да назначава одитори на МОК

-          Да взема решение за даване или отнемане на пълно признаване от МОК (на НОК, МСФ, асоциации и др. сдружения свързани със спорта).

-          Да взема решение по всички въпроси, които не са в противоречие със закона и Олимпийската харта

Решенията на сесията се вземат с кворум, като всеки член  има право на един глас. При равенство на гласовете решение взема Председателя на сесията

Управленската структура (органи ) на МОК е:

 1. Сесията (общото събрание)
 2. Изпълнителното бюро
 3. Президента

Международният паралимпийски комитет е основан на 22 септември през 1989 г. Той е организация с нестопанска цел със седалище в Бон (Германия). В устава му като основна цел е поставена развитието на спорта на хората с увреждания на всички нива (от масов до елитен спорт). Неговата структура е следната:

Върховният му орган е Общо събрание, което се състои от  национални спортни  организации (национални паралимпийски комитети и асоциации) за  хора  с  увреждания, регионални паралимпийски комитети (Европа, Азия, Африка, Океания). и международни спортни организации  (федерации), които  са  негови  членове (до този момент членуващите в него са 200 на брой). Всеки един от членовете има правомощията да дават предложения и да гласуват, да представят кандидатура за управленческите органи в МПК и да участват в развитието и дейността на организацията.

Общото събрание заседава веднъж на всеки 2 години и има следните правомощия:

1.   Избира изпълнителен орган

2.  Изпълнителният му орган е Управителния съвет, който е съставен от президент, зам. председател и 10 члена от различни националности (държави).

3.  Разглежда и одобрява бюджета на МПК

4. Изпълнителния орган представя финансови отчети за разходите и приходите, както и представя бюджета на организацията,  които Общото събрание приема.

5.  Приема или отхвърля нови членове на организацията

6.  Актуализира членския внос

7.  Прави промени в устава и правилника на организацията

8.  Получава и одобрява протокола от предишното Общо събрание

9.  Дава предложения за избор на членове в постоянните комисии

10.Приема стратегии за развитието на паралимпийското движение и др. (28)

Международни спортни федерации и организации – те са неправителствени спортни организации, които развиват различни видове спорт, които са олимпийски, паралимпийски или неолимпийски спортве. В техните правомощия, като институция в областта на спорта попадат определянето на политиката и начина на развитие на вида спорт в световен или европейски мащаб. В тях членуват национални федерации, които са представителният орган на отделната държава. Автономността им се характеризира с определянето на техническите правила за вида спорт, начина по който ще се проведат организираните от тях събития, условията на членство в тях и др.

Научни международни спортни федерации и асоциации

Научните международни спортни организации са неправителствени организации, които разглеждат определен аспект от спортната тематика. Те са в областта на спортната медицина, психологията, адаптираната физическа активност, биомеханиката и др. Тяхната роля е да намерят различни отговори относно тренировъчния процес и спортната подготовка на състезателите, намаляване на травмите и тяхното възстановяване, психо-соматичните проблеми на състезателите и специфичното влияние на практикуваният от спорт и тяхното разрешаване и др.

Национални спортни федерации, асоциации и организации

Националните спортни организации са юридически лица, които са лицензирани от съответните държавни органи (спортни министерства) и съставени от спортни клубове, които са им членове. Тяхната структура е в зависимост от устава на съответната национална спортна федерация, но като общ модел е:

1.Общо събрание – (представители на всички спортни клубове – членове на федерацията

2.Управителен съвет – (председател и членове)

Националните спортни федерации отговарят и за участието на състезатели в международния календар на съответната международна федерация на която са членове.

В национален мащаб, те отговарят за организирането на държавния календар на страната.

Те са връзката между държавния апарат (спортното министерство) и клубовете (професионални или аматьорски) на местно ниво и международните спортни организации, отговарящи за разпространяването на отделния вид спорт на международно ниво (световни и европейски първенства, регионални първенства, турнири и др.).

В европейски, а и в световен мащаб голям процент от Националните спортни федерации получават пряка и непряка финансова помощ от държавата. В анализите на европейската комисия показват, че 14 държави членки на ЕС, националните спортни организации са освободени от корпоративен данък. В това проучване можем да добавим и България, за която европейската комисия е нямала информация.

Фиг.4


Спортни клубове

Спортните клубове са най-ниското ниво в йерархичната структура на спортните организации. Като статут, те са неправителствени организации в обществена или частна полза. Тяхната структура е умален модел на останалите спортни организации (международни и национални). Но по отношение на своята дейност, те са основата върху, която е изградена цялата мрежа на разпространението на спорта (от начално обучение до високо спортно майсторство).

Спортните услуги, които предлагат са въз основа на спецификата на спорта и обхвата на разпространение. Те са звената, които отговарят за масовия спорт на всички възрастови групи. Провеждат курсове по начално обучение по вид спорт, картотекират състезатели и участват в държавното първенство на страната. Също така организират и участват в национални и международни турнири, спортни състезания и други мероприятия свързани с основният им предмет на дейност.

Статут

При учредяването на спортна организация е необходимо първоначално да се вземе решение от учредителите относно статута и. В зависимост от целите, които си поставя спортната организация, тя може да е:

-          В обществена полза

-          Частна полза

-           В Обществена полза развиваща и стопанска дейност

Въз основа на него се прави учредителен протокол, който се представя с необходимият набор от документи (съобразени със законовите изисквания на определената за местонахождение държава) – Прил.№1

Съставянето на Устава и Правилника за неговото приложение, също са заложени, като изискване за придобиването на юридически статут на спортната организация.

Устав

Устава на спортната организация е основният нормативен законов документ, който урежда статута, основните устройствени правила и начина, по който ще се управлява и развива организацията, нейните цели и обхват, направлението  (вида спорт) и др.Той е официален документ, който е набор (съставен) от правила, които регламентират дейността на управляващите органи и контрола върху тях. – Прил.№2

Неговата роля е в основата на цялостното развитие на спортната организация. Той очертава пътя и начините, по които тя ще се влее в общественият и икономически живот на обществото.

Управляващи органи

Фиг.5 (Структура на спортната организация)

Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на спортната организация. То е съставено от всички членове на организацията. Неговата роля е свързана с избора и контрола на управляващите органи, приемане нови членове или прекратяването на членство, приемане на бюджети и стратегии за развитие и др. правомощия посочени в Устава на организацията (Прил№7).

Управителен съвет

Управителният съвет е изпълнителната власт на спортната организация. Той е съставен от различен брой хора имащи правомощията и отговорности да ръководят  управлението и.  Броят му варира според обхвата на въздействие и разпространение на спортната дейност. В световен мащаб откриваме, че този орган е под названието „комитет“ или „съвет“.

Неговата структура и правомощия са изрично посочени в Устава ( конституция и др.). Най –важните правомощия са:

-          Планиране на спортни събития и масови прояви, участие в програми (проекти), предоставяне на спортни услуги на потребителите

-          Отговарят за спортните обекти и имуществото на спортната организация

-          Разработват стратегии и политики свързани с развитието и просперитета на спортната организация

-          Наемат необходимия персонал и упражняват контрол върху качеството на предлаганите от спортната организация услуги

-          Вземат решения относно таксите на предлаганите на потребителите услуги и възнаграждението на наетия персонал

-          Събират членският внос от членовете на организацията

-          Набират средства за организацията (от програми и проекти, държавна и местна власт,  спонсорство и др. разрешени от закона)

-          Създават и поддържат комуникативната система на организацията с обществото (членове, потребители, местна и държавна власт, международни спортни структури др.)

-          Следят текущото финансово състояние на спортната организация  (месечни,тримесечни, шестмесечни и годишни финансови отчети)

-          Правят стратегическо планиране, бизнес планове и др.

Управление на спортната организация

Успешното управление на спортната организация е свързана с изграждането на добър екип, който да си взаимодейства и да е в синхрон при постигането на нейните цели. Екипността в организацията е свързана с разделение на труда (задачите) и взаимно допълващи се членове (служители), които отлично се координират базирайки си на целите и дейностите, които се стреми да достигне и реализира в областта на спорта. В осъществяваните екипни действия, хората си взаимодействат, взаимно си влияят, разменят си информация (комуникират), конфронтират се (спорят), вземат  общи решения и др. Екипната работа в организацията се основава на:

Фиг.6

Консолидираността при съвместната работа (действие) на екипа води до ефективността на организацията, която се постига посредством сътрудничеството и координацията между отделните звена.

Доверието в отношенията, като фактор на екипа е в основата за изграждането на успешна спортна организация, то се базира  на общата цел, съвместното общуване в посока на развитие и просперитет.

Единството в пътя (посоката) при екипа, е проява на израстване и обединяване на усилията в името  на постигането на общата цел – просперитет на спортната организация. Път, в който вървят всички заедно.

В екипността на спортната организация се характеризира и от две основни функции, които са: функционални и колективни.

Функционалните се определят от задълженията и отговорностите в длъжностната характеристика на работещите

Докато колективните са свързани с приноса на всеки един член на екипа към общата кауза, към единомислие и единство.

Доброто управление на спортната организация е свързано с притежаването на редица знания уменията на работещите в нея, които да имат възможности за развитието и в широк периметър, увеличавайки броя потребителите и симпатизантите, интересуващи се от предлаганите спортните услуги и стоки. Тяхната широта на познание се отнасят до умения свързани с: планиране, прогнозиране, организиране, ръководене (управляване), контролиране, бюджетиране на спортната организация.

Фиг.7

Доброто управление е свързано с личностните умения, които позволяват да се разкрие собствения потенциал, свързан с цялата организационна дейност  (работа) в  организацията. То е свързано с доброто планиране на времето и определяне на приоритетите (текущите задачи).

Важно за всяко управление е удовлетворението от свършената работа. В тази връзка е необходимо да се направи реалистична оценка на слабите и силните страни на отделната личност, която ще доведе до намирането на подход за превръщането на работата в удоволствие. Установено е, че хора, които обичат работата си и с желание я извършват, показват най-добрите си умения при поставянето на определена задача.

Най-често допусканите грешки в това направление са:

-          Не добро оценяване на приоритетните задачи

-          Не добро планиране на времето

-          Нерешителност при вземането на решения

-          Дезорганизираност на работното място и др.

За да се избегнат горепосочените грешки, първоначално е необходимо да бъде наложена дисциплина. Дисциплината на работното място е свързана с нагласите и навиците на отделната личност. За налагането на този модел на работа  е нужно управленеца (управляващият орган) да даде личен пример, който да бъде възприет и приложен от всички работещи в организацията.

В управлението на спортната организация, управляващият има възможност да приложи добре познатия метод на Айзенхауер, който да му помогне в разпределяне на времето и определяне на текущите приоритети.

Фиг.8

В спортните организации, доброто управление е необходимо да реши няколко основни

задачи, които са:

 1. Провеждане на добра политика на местно, национално и международно ниво в областта на спорта
 2. Създаване на добри условия за развитието и разпространението на спорта на масово ниво (спорт за всички)
 3. Създаване на добри условия и ефективна система на обучение на спортисти за участие в националният и международен спортен календар
 4. Приоритетна насоченост на разпространението на спорта при децата и младежите, като средство за борба с вредните навици (тютюнопушене, алкохол, хулигански прояви и т.н.)
 5. Приоритетна насоченост на разпространението на спорта сред хората с увреждания, като средство за интеграция, социализация, приобщаване и изява в обществото

За да бъде направено всичко това е необходим добър управленски екип (мениджъри), добра материална база, добри треньори.

Фиг. 9 (елементи на добро управление)

Планиране

Планирането е в основата на цялостната стратегия за развитие на спортната организация. Планирането предхожда всички останали дейности свързани с реализацията на поставената цел или цели в процеса на развитие на организацията.Анализирайки спортните организации в международен мащаб,  установихме, че в периода на глобализация и бърза промяна на членската маса е необходимо стратегическо планиране не само на големите международни спортни организации, но и на всички нива имащи отношение към предлагането на спортни услуги или стоки.

Стратегическото планиране е основна част от цялостната стратегия на спортната организация.Спортната организация има две основни цели, които трябва да постигни. Те са: оцеляване и просперитет.

Оцеляването е основата на спортната организация. То е свързано със съществуването и в дълъг период от време.

А просперитета и е свързан с бъдещото и развитие.

Фиг.10

Във времето на глобални изменения и световни икономически кризи, тези две цели са доста трудно постижими за спортните организации. В своите дейности те трябва да отговорят на новите изисквания на потребителите на спортни стоки и услуги. Те са свързани, както с тяхната привлекателност и атрактивност, така и с технологичните новости, които предлага спортната индустрия.

Стратегическото планиране има две важни условия, които спортната организация трябва да спази. Те са: цел и стратегия

Фиг.11

Определянето на целта е в основата на развитието на спортната организация. Понятието цел се свързва с желанието нещо да бъде постигнато.

Докато стратегията е изградена от методи и средства, които ще допринесат за постигането на определената от организацията цел.

За да бъде ефикасно стратегическото планиране, спортната организация е необходимо да се съобрази със следните критични фактори, които трябва да се вземат в предвид с цел подобряване на работата в организацията. Те са:

 1. Всяка спортна организация си има свои вътрешни специфични проблеми, които по един или друг начин влияят на цялостната и работа.Затова и преди пристъпване към планирането е необходимо да се установят проблемите, да се признаят и да се решат
 2. Желание от страна на управленческият състав за въвеждането на иновативни подходи в работата на организацията. Поемайки отговорности и вземайки решения свързани с тяхното въвеждане.

Трябва да отбележим, че всяка опит на въвеждане на иновации в работата поражда и е „добра“ среда (почва) за създаване и проява на конфликти във вътрешен (служители) или външен аспект (конкуренция – лоялна и нелоялна на местно и национално ниво). Затова и управленският състав е необходимо да е наясно, че „разрешаването на конфликти“ (междуличностни и др.) ще е част от управлението на организацията в цялостен аспект.

 1. Постоянни оригинални решения, съобразени с действителната ситуация при разрешаване на проблемите свързани с работата на организацията. Гъвкавостта и навременност на управленските решения и намиране на творчески подходи ще спомогнат за подобряване на работата в организацията
 2. Управленският екип е необходимо да има качествата и способностите за въвеждане на иновациите в организацията. Той трябва да дава пример и извършва своята работа с желание и решимост, които да увлекат в осъществяването на идеите целият изпълнителски състав
 3. Разполагане с необходимите финансови средства за прилагане на стратегическото планиране на организацията

В основата си стратегическото планиране трябва да отговаря на следните въпроси, които са:

1.Къде сме сега?

В отговора на този въпрос трябва да отразява реалната ситуация, в която се намира спортната организация (постижения, неуспехи през изминалия период, изпълнени или неизпълнени цели и задачи, политически и икономически условия, влияние на вътрешни и външни фактори и др.).

2.Къде отиваме?

В стратегическото планиране е необходимо да предначертае пътя на развитие на спортната организация. В него е необходимо да са включени целите, които трябва да бъдат постигнати  (реализирани) през избрания дългосрочен период.

3.Как ще стигнем до там?

Тази част от стратегическото планиране трябва да отразява начините и средствата (тактиката), които ще бъдат приложени за постигането на заложените цели. Те трябва да са гъвкави и съобразени с външните и вътрешните условия, които ще повлияят (положително или отрицателно) на постигането на заложения в планов аспект резултат.

4.Как ще се справим?

В съдържанието си този елемент от стратегическото планиране е необходимо да отразява отговорностите и действията, които ще се предприемат от всеки един член на управленческият състав (от възходящо до низходящо ниво).

Стратегическото планиране се разработва от управленческия състав на организацията и представлява избор на действия и решения в дългосрочен план, които водят до достигане на определени цели. В неговата реализация са включени да участват всички нива в организацията. Тя трябва да е гъвкава и съобразена със следните компоненти, които да представят в широк аспект избрания дългосрочен период. Те са:

 1. 1. Цели на организацията

Например:

По време на обученията в проекта се установи, че целите на една от спортните организации се отличаваха от тези на останалите участнички в проекта, както и от редица международни, национални и др.организации.

Те бяха формулирани по следния начин:

-          Да съдействува за популяризирането на физическото възпитание и спорта и да подпомага развитието на адаптираните спортни занимания за хора с увреждания, с оглед подобряването на качеството им на живот, социалната рехабилитация, интеграция и личностната им реализация

-          Да съдействува за утвърждаването на спортните занимания, като важен фактор за здравословното физическо и интелектуално развитие на младите хора с и без увреждания

-          Да съдействува за приобщаването на хората с увреждания в обществото, чрез спортни занимания по адаптиран според функционалните им възможности спорт и създаването на интеграционни спортни групи (лица с и без увреждания)

-          Да съдействува за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношения и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на хората с увреждания, чрез  адаптиран спорт и създаването на интеграционни (смесени) спортни групи за спортисти с и без увреждания и др.

 1. 1. Мисия на организацията

Например:

Интересното беше, че по модела на големите компании, в която са намерили удачно формулиране на мисията си, която се е превърнала в девиз (Дженерал Електрик – “Нашият най-важен продукт -  прогреса”:  Дюпон – “Най-добрите продукти за най-добрия живот”), така и горе цитираната спортна организация е представила мисията си в обществото, по същият начин:„Всички заедно в спорта“

Друга важна стъпка, която е направила в представянето на мисията си е, че на печата на тази организация пише „Всички заедно“, а в центъра му е изобразен здрав човек, който бута човек на инвалидна количка. По този начин, тя показва мисията си на местни, национални и международни институции.

Горепосоченият пример е една добра практика, която може да бъде използвана и от други спортни организации при представянето на своята мисия.

 1. 2. Оценяване и анализ на външната среда
 2. 3. Анализиране на силните и слабите страни на организацията
 3. 4. Разработване и анализ на различни алтернативи
 4. 5. Избор на тактика и стратегия за реализацията и
 5. 6. Оценка на цялостната стратегия

В повечето спортни организации стратегическото планиране обхваща така наречения в спортните среди „олимпийски цикъл“ (четири годишен период). В зависимост от обхвата на предлагане на спортните услуги (международен, национален, местен) в него е необходимо да бъдат отразени всички нива(деца, младежи, възрастни, хора с увреждания, аматьорски и за високо спортно майсторство и др.),  които са обвързани със спортната организация.

Стратегическото планиране на спортната организация е средство, което може да бъде използвано за:

-Инструмент за обединяване на членовете на организацията

-Инструмент за съсредоточаване върху конкретни резултати

-Инструмент за използване на всички материални активи

-Показване на възможностите за развитие и осъществяване на целите на спортната организация

-Инструмент за управление на спортната организация

При определянето на целите, спортната организация може да използва метода SMART. Той се базира на 5 основни принципа, които са в основата на поставянето на целите.

Фиг.12

 1. Конкретни \specific\ – Целите трябва да са ясни, точни, специфични да посочват определените средства за реализация

За определяне на точните специфични цели е необходимо да се намери отговора на следните въпроси:

-Какво искаме да постигнем в развитието на спортната организация?

Ето например, горе цитираната спортна организация си е поставила за цел приобщаването на хората с увреждания в обществото, чрез спорта.

-Защо избираме точно тези цели?– ползи

Задавайки въпроса на ръководството, получихме следният отговор:

- Защото все още в страната, а и в международен мащаб, не се използва цялостният капацитет, който съдържа като възможности спорта за по лесното и приобщаване на хората с увреждания. Осъществявайки целите си, смятаме че това ще допринесе и за намаляване на напрежението по етнически, национален или друг признак.

- Кой е включен в реализирането им?

Отговора на ръководството е:

-Подбора на специалистите и сегментирането на пазара е важен елемент при реализирането на целите. Но е необходимо при представянето на спортните услуги на потребителите, те да бъдат адаптирани според възможностите им и целите, които те самите са си поставили за себе си.

-Къде ще се реализират?

- За сега в местен, а се надяваме в скоро време да разширим обхвата и да бъдем последвани и от други спортни организации. Защото виждането ни е, че предлагайки спортни услуги само на здрави потребители или само с увреждания, според нас е вид дискриминация

-          Които отговарят на определени изисквания

-          Стремим се засега целите ни да са реалистични и да отговарят и в политически и в икономически план, съобразявайки се с потребителите си.

 1. Измерими \measurable\–Целите трябва да са измерими  и съдържащи основа за количество (цифров резултат), конкретни критерии

-          Колко трябва да бъде постигнато за се стигне до резултат?

На този въпрос можем да ви отговорим по следният начин: Резултатите в интегрирането и социализирането на хората с увреждания са въз основа на изградената ценностна система на обществото. Но колкото повече усилия са положени в тази насока, толкова по лесно и постижим е резултата. Ние например, ако през първата година имахме, 20 потребители хора с увреждания, то на третата те вече са.

-          Как ще разберем за осъществяването им?

Ние разбрахме по отношението на останалите потребители към хората с увреждания. А може би при други спортни организации има други признаци, по които могат да бъдат разбрани осъществените от тях цели.

 1. Достижими\achievable\ – Целите трябва да са постижими, формирани спрямо възможностите на спортната организация. Те трябва да бъдат напълно реалистични

-          Как може да се постигнат целите?

-          Отговора на този въпрос е много прост и същевременно сложен. С много работа, добър екип и следвайки поставените цели по пътя си една след друга.

 1. Реалистични\realistic\ – Целите трябва да бъдат съобразени с реалната обстановка на пазара на спортните стоки и услуги. Точна преценка на ресурсите, периода на изпълнение, целева група и т.н.

-          Струва ли си поставянето на тези цели?

Нашият отговор е да. От опит знаем, че е необходимо предлагането на спортните услуги да бъдат адаптирани според целевата група (потребителите). Нашето виждане е, че спортните организации е необходимо да прилагат различни модели в спортните услуги, за да могат да задоволяват, както индивидуалните, така и колективните потребности на определен потребител,

-          Този ли е правилният път за постигането им?

Нашият опит показва, че спортната ни организация е намерила пътя по който да преследва своите цели и да ги реализира. Надяваме се и други спортни организации да са открили за себе си своя път и реализирането на поставените цели.

-          Стигат ли само усилията на организацията ни за постигане на избраните от нас цели?

На този въпрос, всяка организация е необходимо да намери отговор за себе си. От наша гледна точка и от поставените от нас цели, отговора е не. В работата си търсим различни начини на постигането на целите ни, които са: съдействие от различни институции (местна и държавна власт), съдействие от различни неправителствени организации, включване на доброволци или лични асистенти на хора с увреждания и др. Като пример можем да посочим хилядите доброволци, които участваха в осъществяването на Олимпийските игри.

-          Правилният екип ли сме избрали за реализирането им?

На този етап, на който се намира организацията ни можем да отговорим – да. Всяка организация е необходимо да отговори за себе си, съобразявайки се със своята специфика, обхват, спецификите на предлаганите спортни услуги, възможностите на кадровия състав, поставените цели и др.

 1. Времево измерими (с определен период на изпълнение)\timebound\ дати за изпълнение на горепосочените цели

-          Кога можем да реализираме целите си?

Опита ни показа, че този компонент най -лесно се изпълнява, когато в работата на организацията има планомерност. Много добър в това отношения са проектите, които са с фиксирана дата в началото и в края. За нас те са вид образователна основа (модел), която успяхме да използваме и в нашата работа. Например колеги от други спортни организации според обхвата си на действие, правят годишен спортен календар, в който включват различни спортни събития и в тях поставят прогнозен резултат на състезателите си, спечелени медали, класиране, точки и др.

Дефинирането на целите ще спомогне на спортната организация за създаването на реалистичен план, който да я отведе до получаването на конкретни резултати.

Този план може да бъде за:

-          Набиране на средства за оборудване на спортно съоръжение

-          Да си гарантира, че при организирането на спортно мероприятие, няма да попадне във финансово затруднение

-          Да си гарантира, че в определен период има финансова стабилност и др.

Най-използваната форма в спортните организации за организирането на близки във времето събития, е бизнес плана. Бизнес плана е план за действие (близка стратегия), която ще помогне на спортната организация да постигне своите бизнес цели. В него трябва да се съдържа информация за потенциала на спортната организация, който ще генерира нейните доходи. В него трябва да са включени факти отразяващи текущото финансово състояние, целите, дейностите, които развива и които трябва да бъдат предприети.

Затова и ключови моменти (точки) в планирането са:

-          Успешното (правилното) планиране гарантира конкурентно способността на спортната организация

-          Създава собствен модел на стратегии и комуникация в организацията

-          Създава най-големи възможности за бъдещото развитие на спортната организация

Предимства на планирането

-          Позволява в ресора на управлението на спортната организация да се откриват и решават проблеми свързани с развитието и просперитета

-          Позволява да се търсят алтернативни начини за развитието на спортната организация

-          Дава поглед на управленският състав, който да позволи на служителите да бъдат разяснени отговорностите им в спортната организация и др.

Намалява неяснотата и несигурността в развитието на спортната организация.

Недостатъци на планирането

-          Неадекватност на целите – не целесъобразеност по отношение, на човешки и материален ресурс (качествата и компетенциите на служителите не отговарят на поставените цели), околна среда (конкуренция и потребление)

-          Недостатъчен (цялостен) анализ на организацията

-          Не създава условия за ефективност в бъдещ период от време  и др.

При организирането на различни спортни събития управляващият орган е необходимо да има информация за възможностите за реализиране на печалба при осъществяването им. Затова отговарящите за конкретното събитие трябва да анализират информацията свързана с него, която е:

-          Оферти от доставчиците (при условие, че е необходимо)

-          Да се направи анализ и да бъдат подбрани най-подходящите

-          Да се направи анализ на разходите за цялото събитие

-          Да се проведат разговори с организации и фирми, които са организирали подобни събития

-          Да се направи прогнозен план на броя на посетителите на събитието и др.(Прил.№3)

Всичко, което е свързано с този процес: консултиране, анализиране, получаване на оферти и оценяване са съставни части на бюджетирането.

Организиране

Организирането на цялата спортна дейност в организацията е важен и ключов елемент за доброто и функциониране и успешното и развитие. Цялостната структура и добрата взаимовръзка между отделните управленски нива и потребителите на спортни услуги, дават възможността да се разшири обхвата на въздействие и популярността на спорта като цяло. Атрактивността на предлагане и качеството на услугите идват от знанията и уменията на всички работещи в спортната организация. Добрата комуникация в хоризонтално и вертикално отношение в управлението дава основата на хармонизиране на връзки те и по лесно решаване на задачите стоящи пред спортната организация.

Прогнозиране

Прогнозирането е елемент, който и широко използван от всички нива свързани със спорта и спортната дейност. То се прави, както от управленческият състав, така и от спортните кадри, така и от любители и симпатизанти на спортната организация. Прогнозирането е познато, като „поглед в бъдещето“. В спортната организация добре направеното прогнозиране е показател за ефективността и на управление, както и за постигане на високи резултати.

Затова и когато говорим за прогнозиране е необходимо да се отчете неговата основна характеристика, която е надежност или вероятността на сбъдване на посочените данни. То е съставено от три основни етапа, които са:

-          Ретроспекция – подробна информация за сегашното развитие на организацията

-           диагностика – анализ на събраната информация

-           разработване на прогнозата – характеристика и проекция в бъдещ план

В управлението на спортната организация прогнозирането е инструмент за предвиждане на бъдещото развитие и обхват на потребление и предлагане на спортните услуги и стоки. То се явява механизъм за опознаване на миналото на спортната организация, настоящето и предсказване (предвиждането) на бъдещите тенденции за потребност и развитие на спортните услуги и стоки. В зависимост от своята широта на разпространение и влияние върху обществеността,  спортните организации използват различни методи, чрез които извършват своето прогнозиране. Те са методи за оценка на възможните резултати.

Целта на прогнозирането е, че то предоставя ценна информация, която може да се използва при вземане на решения относно бъдещото развитие на организацията. В тази връзка е необходимо да подчертаем предимствата и недостатъците на прогнозирането.

Предимствата на прогнозирането е, че то може да помогне при изпълнение на стратегическите поставени цели и изграждането на комплексна концепция, която е насочена към осъществяването на мисията на спортната организация. Управленческият състав на организацията използвайки я заедно с други методи за анализ ще получи най-добрата информация за бъдещето на организацията.

Недостатъците на прогнозирането е, че то няма точна и ясна оценка, която да води до конкретен резултат. Затова и при изграждането на успешна спортна организация, управленческият състав трябва да вземе в предвид това обстоятелство.

В зависимост от своята продължителност, прогнозите  се подразделят на: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.

-          Краткосрочните прогнози са за период до две година. Те са свързани с увеличаване на обема на работа, привличане на членове и потребители, спонсори, проекти,предстоящите спортни състезания и класирането на състезателите или отбора, според вида спорт и др.

Към вертикалното управление на спортната организация спадат: всички членове на Общото събрание, Председателя на Управителният съвет на спортната организация, членовете на Управителният съвет (при някои спортни организации, те имат определени длъжности – функции)

Към хоризонталното управление спадат: Спортният мениджър, Финансовият отдел (счетоводството), Треньорският (инструктурският) състав и др.

Вертикалното и хоризонтално управление на спортната организация е толкова разгърната, колкото е нейният обхват на въздействие.

Например:

Във вертикално и хоризонтално отношение МОК е с разгърната структура (205 НОК), докато национална федерация, структурата и е в зависимост от членовете и специфичността на спорта (индивидуален и колективен), а спортният клуб има съвсем свита структура, поради малкият си обхват на въздействие (местен)

За добрата организираност са необходими,определени качества, които са познати в спортният свят като лидерство в спорта. Успешността на организацията зависят от тези личности, които имат уменията да поведат и да увлекат останалите (служители, треньори, спортисти и др.), да покажат най-добрата си страна пред обществото за да извлекат максимални ползи в материален, спортен и духовен аспект.

-          Средносрочните прогнози в спорта обхващат периода от 2 до 4 години. При спортните организации (федерации), развиващи олимпийски спорт и отговарящи за високото спортно майсторство, този период е познат, като „олимпийски цикъл“. При него се планира и прогнозира целият тренировъчен и състезателен процес, в рамките на 4 години. А при неолимпийските спортове, съобразявайки се с международния си спортен календар, целите им са свързани с увеличаване на членуващите спортни клубове, по голямо популяризиране на техния вид спорт (масовост на спорта).

За могат да са качествени на прогнозите е необходимо да се спазват следните принципни условия, които са:

-          Голяма степен на надежност на информацията

Например: класиране на състезателите и отбора на национално и международно равнище, увеличаване на отборите участващи в спортното събитие, покриване на международните критерии за участие в спортни събития и др.

-          Да отговаря на нуждите на планирането за развитие на спортната организация

Например: прогнозите да бъдат направени и свързани с планираните спортни мероприятия и дейности на спортната организация (организиране на спортно събитие, участие в спортният календар на страната и в международно ниво)

-          Фиксация на срокове за реализиране на прогнозата

Например: Обхванати 20 района в страната с развитието на вида спорт за 6 месеца и осигуряване на безплатно участие на 1000 деца

-          Формулировка на направените изводи, оценки и алтернативи

Най-разпространените  използвани методи от спортните организации са: сравнителният (базиращ се на сравняване и анализиране на данни), експертният (базиращ се на експертни оценки) и информационен(базиращ се на изнесените данни по медии, интернет и др.

Фиг.13

Управление

„Криза в организациите настъпва тогава, когато традиционната структура не съответства на изискванията на съвременните условия, а нова структура не е създадена“

Дрейкър

Управлението е процес, който има целенасочено въздействие върху лицата работещи в съответната спортна организация и създаване на координационност в дейността им за постигане на поставените цели.Достигането на целите се постига с помощта на различни управленски въздействия и механизми, активизирайки по пътя на подготовката и реализацията им, лицата отговарящи за тяхното осъществяване. (48) Като основна форма на въздействие се явява управленското решение (то може да бъде решение на управителния съвет или решение на по висшия колективен орган

– Общото събрание на спортната организация). То се приема, като окончателен избор на едно от възможните варианти на действие и посока на организацията.

Затова и управлението се възприема като информационен процес, който е съставен от следните компоненти:

-          Приемане на информацията, свързана с целите и задачите на спортната организация

-           Преработване на информацията – анализиране на информацията

-           Предаване на информация

-           Обратна връзка на информацията

За да бъде взето конкретно управленско решение, трябва да бъдат уточнени изискванията, на които е необходимо да отговаря предоставената (дадена) информация, а те са: Да е целенасочена; Да е своевременна; Да е полезна; Да е обективна; Да е ценна.

Фиг.14

Управленското решение е резултата от дейността на спортния мениджър, на който основните функции са да анализира вътрешната и външната среда на развитието на определения вид спорт и неговото реализиране според обхвата на организацията (в международно, национално, регионално и местно ниво), неговите силни и слаби страни в организационен план (SWOT анализ) и да предложи решение за достигането на поставените цели.

Например:

SWOT анализ

SWOT анализа е метод, който се все повече се използва от спортните организации на всички нива. Той намира приложение  при  формулирането на мисията и определянето на целите и задачите на организацията. Чрез него може да се извърши:

 1. Оценяване на общото състояние, в което се намира спортната организация – ниво на развитие
 2. Оценяване на различните направления на дейностите в самата организация – управленски състав, човешки ресурси и др.
 3. Оценяване на възможните все още неизползвани ресурси от организацията
 4. Оценяване на дейността на различните предлагани спортни услуги

В същността си SWOT анализа съдържа следните компоненти, които идентифицират конкретната спортна организация. Те са:

1. Силни страни

При определянето на силните страни на спортната организация е необходимо да се отговори на следния въпрос:

Какви са силните страни на организацията?

В този компонент трябва да бъдат включени всички дейности, които са дали положителен резултат в развитието на спортната организация. Те могат да бъдат:

-          Най-добро качество на предлаганите спортни услуги и стоки

-          Наличие на най-добро спортно оборудване

-          Висока квалификация и компетентност на спортните кадри (служителите)

-          Добър маркетинг и промоционални спортни пакети на услугите

-          Благоприятни финансови условия (спонсорства)

-          Изключителни изяви и постижения на състезателите

-          Уникалност и известност на логото на организацията на широката общественост и др.

Определяйки всички силните страни на организацията е необходим отговора на въпроса, който е:

Как можем да използваме силните страни, които притежаваме за още по-добро развитие на спортната организация?

Силните страни на организацията могат да бъдат използвани като основа за създаване на конкурентно предимство пред останалите спортни организации. Тези характеристики (силни страни) помагат за по-бързо осъществяване на поставените цели.

2. Слаби страни

Под слаби страни трябва да се разбира характеристиките в организацията, които влияят  (се отразяват) негативно върху нейното развитие. Те са факторите, които я поставят в неблагоприятно положение в сравнение с другите спортни организации и не и позволяват да разгърне целият си потенциал. Проследявайки ги, организацията има възможността да открие липсващият елемент (звено), който е връзката за правилното и функциониране.

Те могат да бъдат:

-          Финансова нестабилност

-          Голямо текучество на служители

-          Лоша репутация на организацията

-          Неатрактивност на предлаганите спортни услуги и продукти

-          Висока себестойност на спортните услуги и продукти и др.

Определяйки всички слаби страни на организацията е нужно намирането на отговора на следния въпрос:

Как да отстраним всички слабости, които пречат на развитието на организацията?

Изяснявайки си слабостите, които пречат на организацията е необходимо да се намерят пътища за тяхното отстраняване. Тяхното съществуване трябва да е показател за липсата на убедителни положителни страни, които не са достатъчни за достигането на поставените цели.

Вътрешната среда показва силните и слабите страни на спортната организация. Тя отразява вътрешният микроклимат в организацията, който дава външно изражение.

3. Възможности

Установяването на възможностите пред спортните организации е въз основа на влиянието на външната среда върху развитието на спортните стоки и услуги и перспективите, които предлагат за разширяване на техния обхват. Те могат да бъдат: пропуснати (неудовлетворени) потребителски потребности, създаване на нови методики и спортни пакети, отстраняване на пречки свързани с реализацията на спортни стоки и услуги.

Идентифицирайки възможностите, които предлага външната среда е необходимо да се намери отговора на следния въпрос:

Как да използваме всички предоставени възможности за постигането на просперитет на спортната организация?

4. Заплахи

Заплахите са фактори, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху развитието на организация. Те могат да бъдат свързани с:

- появата на нови конкурентни спортни организации

-промяна на предпочитанията на потребители, фенове и привърженици

- промяна на политическия климат и др.

При тях е необходимо спортната организация да намери отговор на въпроса:

Как да се защитим от всяка заплаха, която застава на пътя на развитие на спортната организация?

Фиг.16

Управленско решение

Управленските решения се явяват основата върху, която се гради и развива всеки един тип спортна организация (спортно министерство, федерация, спортен клуб). То се явява основен елемент на всяка функция на управление в организацията. Негова роля и приложение се открива при: планирането на развитието на вида спорт, организация на осъществяването на спортните мероприятия, кординацията на действия на лицата работещи за осъществяването на целите на организацията, мотивацията на лицата организиращи развиването на вида спорт и др.

Необходимостта от вземането на управленски решения е въз основа на постоянното въздействие на обкръжаващата среда (високо спортно майсторство, резултати от състезания на международно ниво и др.) и адаптирането на спортната организация към нейните изисквания.

При вземането на управленско решение е необходимо да се знае, че недостатъчната информация носи голям риск при вземане на решение и успеха на поставената задача.

Фиг.15

Например:

1.В организирането на спортно събитие (състезание), ако няма достатъчна информация за капацитета на спортното съоръжение, броя на местата за зрители, броя на участващите състезатели и др., има опасност от вземане на неправилно решение за организационният състав.

2. В спортна среща, ако треньора няма достатъчно информация за противниковият отбор, има опасност да подбере неточният състезателен  състав на отбора си и да приложи неправилна тактика срещу противника.

3. Ако управляващият орган на национална спортна федерация няма достатъчно информация за финансовата и стабилност, може да вземе грешно решение и подписване на договор при възлагане на обществена поръчка за  организирането на лагер сбор на националният отбор на страната

4. Председателя на спортен клуб може да вземе грешно решение при създаване на между личностни конфликтни ситуации във федерацията, давайки вота си при  за избор на председател на управителният съвет, на безкрупулен и алчен човек, който ще доведе до финансов колабс федерацията, организацията.

Управление на човешките ресурси

Човешкия ресурс е в основата за реализирането на успешна спортна организация. Със своята професионална квалификация, потенциал и личностни качества, ангажираните в спортната организация лица са в основата на осъществяването и реализирането на поставените цели. Трябва да подчертаем, че ефективното управление на човешките ресурси влияе положително върху цялостното развитие и обхват на спортната организация.За това и е необходимо още при цялостната стратегия да се очертаят параметрите на кадровата политика.

Кадрова политика на спортната организация

Кадровата политика е съществена част от управлението на спортната организация. В зависимост от спецификата и развитието на вида спорт в международен,  национален или местен аспект, е необходимо управляващият орган да вземе правилното решение за подбора на кадрите, който е свързан и с основните цели на спортната организация. Трябва да се подчертае, че успешната кадрова политика довежда след себе си постигането на добри резултати в областта на вида спорт, както и увеличаване на обсега на въздействие и привличането на повече клиенти (потребители). А неуспешната спортна кадрова политика, може да доведе до ликвидация или стегнация (финансови затруднения) на спортната организация. За определяне на кадровата политика е необходимо първоначално да се направи анализ на човешкият ресурс (кадрите) вътре в организацията. При наличие на необходимия капацитет  на човешкият ресурс добра стъпка в спортната организация ще е повишаването на квалификацията на кадрите. Затова е необходимо да се вземе управленско решение, което да очертае цялостната кадрова политика. Кадровата политика в организацията може да бъде:

Например:

Подпомага цялостното личностно развитие на служителите – включването им в квалификационни курсове за повишаване на квалификацията.Треньорски и други курсове за придобиване на по горна категория

Например: футбола – треньор по футбол:

-лиценз „С“, лиценз УЕФА „В“, лиценз УЕФА“А“, лиценз УЕФА“А+“, лиценз УЕФА „ПРО“;

-треньор на вратари „Б“ и „А“ ниво;

-кондинационен треньор „Б“ ниво, треньор по футзал І ниво (53)

Възможности за кариерийно развитие

Например:

-тенис инструктор (преподава на начинаещи под ръководството на треньор);

-треньор (лиценз „С“) – НСА “В.Левски“, СДК плюс 3г. стаж; (преподава тенис за напреднали под ръководството на треньори с лиценз „А“ и „В“)

-треньор (лиценз „В“) – притежаващи лиценз „С“ и 5г. стаж ( преподава тенис на състезатели за високо спортно майсторство)

- треньор (лиценз „А“) – притежаващи лиценз “А“, постигнали резултати със състезателите си поне 3г. по определена схема (преподават на най-високо ниво и имат организационна функция да контролират работата на треньорите от по ниските нива (лицензи)

3. Признание и възнаграждение

Например:

-          Служител на годината; най-добър треньор на годината; най-добър състезател(и) на спортната организация за годината и др.

-          Грамоти, статуетки, премии и др.

Ако спортната организация установи, че има нужда от допълнителни спортни кадри, тогава е необходимо да се направи анализ, който да спомогне да се очертаят параметрите и да се вземат управленски решения в това направление на развитие на спортната организация.

В тази връзка е необходимо управленският състав да си отговори на следните въпроси:

Какви спортни кадри са ни необходими?

Например:

-          Спортен мениджър, който да отговаря на следните условия:

 1. Придобита квалификация –спортен мениджмънт
 2. Трудов стаж по специалността
 3. Добра комуникативност (работа с хора)
 4. Лидерски умения
 5. Умения за мотивиране на служителите
 6. Умения за подбор на персонала
 7. Умения за разрешаване на конфликти
 8. Предприемачески умения и др.

По какъв начин ще се търсят и ще бъде направен подбора?

От къде ще бъдат привличани кадрите?

Отговора на тези въпроси ще спомогне за изясняване от една страна сегашното кадрово състояние на спортната организация, а от друга страна ще се установи точно какъв тип кадри са необходими (главни треньори, старши треньори, инструктори, спортни мениджъри, медицински лица и др.).

Привличането на кадри може да се осъществи, чрез медиите, от съществуващият състав от членовете на организацията, обява на сайта на организацията и др.

Обявата за работното място трябва да е кратка, ясна и точна. В нея трябва да се съдържа цялата информация, която очертава типа специалист, който се търси и на какви условия трябва да отговаря.

В тази връзка трябва да подчертаем, че за осъществяването на кадрова политика е необходимо лицата да отговарят на следните основни изисквания:

 1. 1. Привличане на подходящите лица (служители)

Подбора на кадри е в основата на успешната спортна организация. Личностният пример за въвличането на все по-голяма група хора да практикуват спортна дейност е в основата на развитието на спортните организации. В световен мащаб все повече започна да се използва термина „спортен кумир“. Успешно развитите спортни организации, все повече започнаха да привличат успели спортисти, които да разказват и показват своите умения пред по-малко застъпените от спортни дейности райони по света. Този модел на личният контакт с успелите в спорта личности доведе до разширяване на периметъра на влияние на различните видове спорт.

Затова и при избора на кадри е необходимо да се привлекат лица с обществена значимост в спорта, които да въздействат на желаещите да практикуват спортна дейност и с личният си пример да допринесат за развитието на спортният им потенциал и достигането на високо спортно майсторство.

При подбора на кадри спортната организация трябва да се съобрази с няколко изисквания, които са:

-          Обявява за свободно място – длъжността, необходими документи, конкурс (тест, интервю, практически умения и др.)(прил.)

-          Оценка от конкурса – критерии за оценяване

-          Обявяване на резултатите – начин на обявяване

 1. 1. Задържане на квалифицираните спортни кадри (служители)

Този елемент от управлението на спортната организация е свързан с уменията на управленският състав да цени и да дава възможност на кадрите си да разгърнат целият си потенциал от умения и личностни качества, които да им носят удовлетворение (духовни и материални). Например: спортните кадри (треньори, инструктори), които се занимават с подрастващото поколение са ключов елемент в развитието на спортната организация. Това са кадрите, които остават траен отпечатък в развитието (личностно и спортно) на състезателите (любители и професионалисти). Техните умения и качества да мотивират състезателите си (деца и младежи), които да покажат своя спортен потенциал в публични изяви е в основата на изграждането на спортната организация.

 1. 2. Квалифицираност на кадрите

Квалифицираността на кадрите в съвременното ни общество е един непрекъснат процес, който предлага на спортните кадри все по-големи предизвикателства. В системата на спорта се появяват все нови и нови методики, наблюдава се все по-голямо навлизане на техническият прогрес, в областта на технико-тактическият и възстановителен модел на спортната дейност, която дава и своето отражение в спортно-образователният модел на кадрите. В кариерното развитие в областта на спорта се наблюдава все по бързо променящи се условия и изисквания, с които е необходимо спортната организация да се съобрази и да отговори по един професионален и добър начин на потребностите на ангажираните пряко и непряко със спорта (състезатели, фенове, привърженици и др.).

За да задоволят потребностите на имащите отношение към развиваният спорт, е необходимо да се правят квалификационни курсове за преминаване от едно ниво квалифицираност на друго, семинари (международни, национални, вътрешни), обмяна на опит и др.

В тази връзка управлението на човешките ресурси е свързано със създаването на екипност по отношение на работата в спортната организация. Създаването и изграждането на добър екип зависи от личностните умения на управляващият орган да подбере точните и подходящи хора, които да работят с него за осъществяването на целите на организацията. Те трябва взаимно да се допълват и добре изпълняват поставените задачи.

В  ресора на управлението на човешките ресурси са включени следните аспекти:

Фиг.16

Мотивацията е процес, който определя поведението на отделната личност, в зависимост от влияещите му фактори. От една страна процеса е породен от организацията, а от друга от самият извършител на поставената задача.Факторите, които оказват влияние върху поведението на личността в организацията са свързани с работната среда, съдържанието на работата (поставените задачи), взаимоотношенията на работното място и стила на управление. Мотивирането на служителите е в две насоки, от една страна материална обезпеченост, а от друга духовна удовлетвореност. Стимулирането е в основата на създаването на добър микроклимат в спортната организация, което да допринесе за всеобхватността на развиваната дейност. Създадените теории могат да бъдат използвани и от спортната организация. Те са теорията на Х.Марей, на Ейб.Маслоу, на Д.Маклилънд и Ф.Хърцбърг.

За да се намери най-добрият начин за мотивирането на определена личност, ръководството на организацията трябва да познава основните фактори на мотивационният процес, които са:

Фиг.17

Една от основните причини, за неуспешната мотивация, това са неудолетворените потребности. Те насочват изпълнителя или изпълнителите, към вземане на неправилни решения и намаляване на качеството на работа при извършване на поставената задача. За това и ролята на ръководителя е да открие причината и да намери правилния начин за тяхното удовлетворяване.

Според техния характер, те са : икономически, социални и психически

Икономическите мотиви са свързани с поддържането на определен финансов (икономически) стандарт.

Например:

Намаляване на работната заплата под договорената, а увеличаване на обема на работа на кадрите (треньори, инструктури, спортни мениджъри и др.). Договорен е процент върху заплатата, който не се изплаща от организацията (напр.на всеки 10 нови потребители 10% върху заплатата получава треньора, за класиране на европейско първенство до 6 място, треньора получава 25% върху договорената заплата, при победа на отбора треньора получава договорена предварително премия и др.).

Социалните мотиви са в следствие на взаимодействието (комуникациите) с заобикалящия го свят (колеги, ръководство, потребители и др.) и са свързани с преобщаването, интеграцията, колективизма и др.

Например:

Изземване на правомощията на треньора от страна на инструктора в спортно-тренировъчния процес,  спортният мениджър

Психическите мотиви в своята природа са вътрешни и са специфични за отделната личност. Те са строго индивидуални и към тях трябва да се подходи внимателно, тъй като всеки човек има свои характерни възприятия, опит, знания, очаквания и др.

Например:

Спортният мениджър реагира остро на отделна реплика, която няма общо с него; старши треньора

Според тяхното проявление, мотивите могат да бъдат скрити и явни. Скритите мотиви могат да бъдат в своята същност осъзнати и неосъзнати. Те са особено силни и определят цялостното поведение на индивида.

Удовлетворяването на икономическите мотиви е свързано с материалното стимулиране на екипа. То трябва да е съобразено с финансовите възможности на организацията и да е основано на критерии за ефективност, които  могат да са: равнопоставеност, адекватност, балансираност, оказващи стимулиращо въздействие и др.

Удовлетворяването на социалните мотиви е свързано с нематериалното стимулиране на екипа. То може да бъде под формата на: придобивки в натура, допълнителен отпуск, служебни командировки, бонуси във вид на обучения, повишаване на квалификацията,допълнителна квалификация  похвали и др.

В зависимост от мотивите, ръководството на спортната организация е необходимо, точно и навременно да стимулира своя екип, за да подобри добрите взаимоотношения и неговата работа.

Но от съществено значение за прилагането на добър стил на управление са комуникационните умения на управленския състав. Той трябва да промени егостичният модел в поведението на служителя, който се подчинява на „аз искам“ в „аз трябва“. По този начин се слага основата на доброто свършване на определената задача.

Добрите взаимоотношенията в спортната организация са подчинени  на основните и цели за развитие. Ефективната комуникация между отделните звена  води до синхронизиране на работата на екипа. Ролята на управляващият орган е да подпомогне създаването на благоприятна атмосфера, която да се отрази положително на постигнатите резултати. Добрата координираност между ръководители и изпълнители при осъществяването на дадена задача е формулата за просперитет на организацията. Сплотеността на екипа води до повишаване на ефективността на работата. Екипа  в организацията е необходимо от самото си създаване до настоящият момент да следва и да се развива по определен план, следвайки поставените цели.

За добрата работа е необходимо ръководителя да успее да мотивира служителите си посредством комуникативните си умения. В процеса на комуникация е необходимо да покаже на служителите си, че:

-          Проява интерес към неговите виждания

-          Зачита мнението му

-          Има желание да дискутира по определени въпроси

-          Вслушва се в неговите заключения, изводи и др.

Трябва да се отбележи, че в процеса на мотивацията при управлението на организацията могат да се породят и заплахи, които са въз основа на:

-          Подценяване на служителя, на който му е поставена определена задача

-          Надценяване на собствените качества, като ръководител

Подценяването на служителя от страна на ръководството е свързано с лоша преценка за неговите способности. Този елемент може да предизвика негативни последствия върху поставените за изпълнение задачи или за не приемането на взети от ръководството решения.

Надценяването на собствените качества, като ръководител, крият негативни последици от социално-психологично естество. Те оставят у служителите лоши впечатления, които рефлектират върху цялостната работа в организацията. Въз основа на надценяването се поражда небрежност относно интересите, потребностите и възможностите на служителите да вземат важни и правилни решения за развитието на организацията и възникват съмнения от страна на служителите за работата на ръководството.

Например:

Председателя на спортна организация показва авторитарност, че той е единствената власт в държавата и започва да всява страх в служителите си, в треньори  и състезатели. С реплики, действия и поведение, показва, че „той коли, той беси“. Този модел на поведение, води до намаляване на развитието на вида спорт, отказване на членове, напускане на служители (треньори, инструкури и др.), състезателите напуска клуба и се прехвърлят в други клубове и др.

Управлението на цялата спортна дейност в организацията е важен и ключов елемент за доброто и функциониране и успешното и развитие. Цялостната структура и добрата взаимовръзка между отделните управленски нива и потребителите на спортни услуги дават възможността да се разшири обхвата на въздействие и популярността на спорта като цяло. Атрактивността на предлагане и качеството на услугите идват от знанията и уменията на всички работещи в спортната организация. Добрата комуникация в хоризонтално и вертикално отношение в управлението дава основата на хармонизиране на връзките и по лесно решаване на задачите стоящи пред  спортната организация.

За добрата организираност са необходими, определени качества, които са познати в спортният свят като лидерство в спорта. Успешността на организацията зависят от тези личности, които имат уменията да поведат и да увлекат останалите (служители, треньори, спортисти и др.), да покажат най-добрата си страна пред обществото за да извлекат максимални ползи в материален, спортен и духовен аспект.

Лидерство

“Последната проверка за лидера е това, че оставя след себе си в хората убеждението ижеланието да продължават по-нататък.”

Уолтър Липман

Лидерството е умение на дадена личност в спортната организация, която успява със своите качества да обедини останалите членове на организацията при вземане на важни решения свързани с бъдещите успехи и развитие. (58) Той има способността при възникнали проблеми или задачи за решаване да запази самообладание и да вземе решение, което се основава на реална оценка на външните и вътрешни фактори, които оказват своето влияние върху спортната организация. Определянето на лидерството в спортната организация може да бъде представено по следния начин:

Предимства

Недостатъци

Може да намали напрежението и да успокои останалите членове в организацията, които се притесняват, че не могат да се справят с поставената им задача Не взема под внимание (не оценява) важността за успеха на поставената задача или решение на възникнал проблем в спортната организация
Успява добре да работи с колегите си, които са неуверени в себе си и да им вдъхне увереност, за да покажат на околният свят най-доброто, което притежават Малко ефективен е в екстремални и стресови ситуации, в които е необходимо да се покаже  увереност и упражняване на власт и влияние
Може добре да се ориентира и да вземе решение в ситуации и проблеми, в които е нужна свобода и импровизация, които да помогнат на целият екип от организацията да бъдат включени в разрешаването им Може да създаде и да повиши тревожността на членовете на организацията и да ги обърка в вземането на решение при възникнал проблем или решаване на определена задача

В спорта лидерството може да се наблюдава на всички нива, от управлението до изявите на спортистите на спортни събития (състезания, надпревари).(59) За да има успехи спортната организация, е много важно в управленческият апарат да има лица, които да притежават добри лидерски и мениджърски умения.

Практиката показва, че лидерството в спортните организации, които е основано на страха и монополизма в сегашният етап от развитие не е подходящо и има краткотраен ефект. В динамичните условия на постоянно променящата се обстановка в икономически и обществен аспект е необходимо използването на гъвкави подходи от страна на спортните лидери. Тези умения най-много си проличават в различните видове спорт и за това те условно се разделят на популярни и непопулярни, олимпийски и неолимпийски. Все още в редиците на висшите етажи на властта присъстват лидери, които поради авторитарността и монополистичният си модел не могат да увлекат обществото да практикуват масово управляваният от тях вид спорт. В тази връзка можем да открием лидери, които обвиняват всички останали за не популяризирането на спорта им по света, но не и себе си и подбраният екип, който не отговаря на съвременните изисквания.

Съвременният лидер в спортната организация е необходимо да бъде гъвкав в своите отношения и да има необходимите мениджърски знания и умения, които са необходими за управлението и. Такъв тип лидери са познати в практиката, като трансформационни. Трансформацията е сбор от качества и умения, които са свързани с бърза реална оценка и анализ на ситуацията, в която трябва да се вземе управленско решение, което да има положително въздействие върху цялостната работа.

Фиг.18 Лидерство

За да бъде успешен и гъвкав лидера, той е необходимо да има:

1.Точна оценка за последователите си (служители, състезатели, фенове, подражатели и др.)

Възприемането на отделната личност свързана със спортната организация по един или друг начин може да доведе до отегчение и неизползване на потенциала, който тя притежава. Затова и е особено важно лидера да има ясна и точна преценка за уменията, които притежава отделната личност и как тя да бъде мотивирана, за да може да покаже най-доброто, което притежава в името на развитието на спортната организация. В тази връзка е необходимо лидера да използва различни мотивационни психологически инструменти, които да повлияят положително на целият микроклимат в организационен аспект.

2.Необходимият набор от знания, умения, опит и личностни качества  на лидера

Тези фактори влияят върху избора на стила на лидера. Те се отнасят към умението му на гъвкавост при взаимоотношенията му в и извън спортната организация. Защото лидерството е способността на личността да комуникира с околният свят и способността да поема отговорност за своите действия. Лидерството е цялостен процес на взаимодействие и споделяне, в който избора на стил е в основата на успешното реализиране на поставените цели.

3.Подготовка (знания), умения, опит и личностни качества на последователите

Необходимо е лидера да е наясно с капацитета (квалификационното ниво), с което разполага в спортната организация. Правилната оценка за потенциала на организацията е от водещо значение за избора на стила на лидера. Той е необходимо в професионален и в психологически план да прояви зрелост, който да помогне в работата  му с последователите. Проявявайки загриженост и отговорност към служителите си, лидера с примера си трябва да апелира към отговорност на всички последователи,  за действията и решенията, които вземат за доброто на спортната организация. Професионалната зрялост са умения, които са строго профилирани и придобити с натрупаният опит при вземане на решения и извършване на дейности свързани с работната среда. Психологическата зрялост се формира със способността за адекватно поведение на лидера, което се проявява при екстремни ситуации (да запази самообладание), изразявайки желанието си да се справи с възникналият проблем.

Първият фактор е свързан с прякото изпълнение на поставената задача. Той формира заряда в изпълняващият, който в процеса на изпълнение води до необходимото качество. Докато поведенческият фактор е процеса, при който се формират изискванията към изпълняващият, които водят до определени реакции от негова страна. Той е двустранен процес, при който е необходимо на изпълняващият да бъде внушено, че е избраният и най-подходящият за изпълнението на конкретната задача.

6.Очаквания свързани с  равнопоставеността на лидера

Лидера не е самоцелна единица в спортната организация. В процеса на работа, той общува (контактува) с други лидери, с които обменят идеи, изказват своите виждания, правят обмяна на опит, дават различни предложения за процеса на работа и др. В тези свои взаимоотношения е необходимо лидера да показва поведение на равнопоставеност, което да спомогни за подобряването на целият работен процес. Този тип взаимоотношения са важен източник на информация, която допринася за цялостният избор на лидерски стил.

В основата си лидерството е начин на живот. Защото не е възможно да направиш правилна оценка на останалите, ако не познаваш добре себе си и на си преценил реално своите качества и умения. Същевременно трябва човек да има способността да изслушва и да взема под внимание мъдрите и правилни решения, които носят реален резултат.

Ако нямаш търпимост към себе си, как ще имаш търпимост към другите (заобикалящият свят)? Ако се съмняваш в себе си, как ще имаш доверие към другите? Ако си неуверен в себе си, как ще бъдеш уверен в другите? Ако не си поел отговорност за живота си, как ще изискваш от останалите да поемат отговорности?

Това са част от въпросите, на които трябва всеки един член на спортната организация трябва да си отговори за да може да е наясно и със себе  си и с останалите поддръжници на идеите, които ги обединяват и заразяват в избора им на общ път.

Защото лидерството е изключително важен елемент в реализирането на успешна спортна организация. То е невидимата сплав на цялостният процес на развитие и обединение в името на една обща кауза – спортната организация.

4.Стил и оправдаване на доверието на висшестоящите органи

В спортната организация висшестоящият орган се явява Общото събрание. При избора си на управленски състав то заявява своите очаквания, които има към личностите, които придобиват правото да управляват и развиват спортната организация. От позицията на властта членовете на Общото събрание използват различни и разнообразни прийоми, които дават своето отражение върху избора на стила на лидера. Те формират лидерската позиция и насочват работата и в стратегически план, който да доведе до реални резултати на спортната организация.

5.Яснота, точност и конкретност при поставянето на задачите

При лидерската позиция е от особена важност да се намерят правилните думи пред последователите при поставянето на конкретна задача. Този елемент е особено свързан с образоваността на лидера и знанията, които притежава в професионален аспект. В тази връзка лидера е необходимо да се ръководи от факторите, които влияят при поставянето на задачата, а те са: материални стимули и подбуди и поведението, което ще покаже.

Разрешаване на конфликти в  спортната организация

Конфликтите са често срещано явление във взаимоотношенията между хората в и извън работното място. Все още света не е надраснал себе си за да се проумее, че може да се живее и без тях. Техните последици са основно отрицателни и водят до разрушителна конфронтация.

В своята етимология те означават „сблъсък“. Най-разпространените форми са сблъсък на интереси, действия, разбирания и др. Причината за тяхното пораждане може да бъде различна, от различните виждания по даден въпрос,  до засягане на интереси от различен аспект (междуличностни, организационни,международни, икономически, военни и др.).(64)

Спортните организации също не са подминати от проявите на конфликти и конфликтни ситуации.Те могат да бъдат:

-          междуличностни (вътрешни и външни)

-           групови (вътрешни)

-           между групови (външни)

Фиг.15

Междуличностните конфликти са най-разпространената форма във всички нива на човешкото общество. Този вид е съвместното действие на две лица, които са обединени от своето противопоставяне. В корена на своето зараждане и проявление на конфликта много прилича на състезание, но не е, защото при него няма установени точни правила (позволени и непозволени средства). В спортните организации много често се срещат този вид конфликт, заради проявата на състезателния характер. За разлика от спортната надпревара, която се извършва по определени правила и има победители и победени, които при положени или неположени усилия от едната или другата страна могат да бъдат сменени с други участници в двубоя (сблъсъка), то при между личностният конфликт тези условия не съществуват.

Много често конфликтите се свързват с агресия, заплаха, спор, враждебност и др.

Тяхното негативно проявление е в разбирането, че:

-          Отнемат част от времето, енергията и потенциала на човека

-          Те са вследствие на лоша комуникация

-          Влияят отрицателно на микро климата в организацията

-          Те са вследствие на допуснати грешки в управлението

-          За тяхното разрешаване са губи много време

Междуличностните конфликти вътре в спортната организация могат да се открият на всички нива в нейната структура. Предимно те са породени от грешки в управлението, които са на базата на лошата комуникация и взаимовръзка между различните структурни нива. Този тип конфликти се базират на слабата мотивация и комуникация в целия организационен състав. За да се избегне този тип негативно явление е необходимо да се познават предпоставките, които биха ги предизвикали. При вземане на решение за разрешаването на конфликтите вътре в организацията, в повечето случаи е необходима управленска намеса. Тя е с цел предотвратяване на негативните явления, които ще доведат до вредни последици в развитието на спортната организация. Ръководството е необходимо да вземе мерки, тъй като има опасност между личностният конфликт да се превърне в хроничен и да провали осъществяването на поставените от организацията цели.

Например:

Две треньорки в спортен клуб се скарват за това, кой по добре си върши работата?

Едната изтъква успехите си, а другата да не остане по назад и тя започва. След това, започват да се обиждат, една друга, кой, колко е некадърен.Конфликта им преминава от размяна на реплики в сърдене и не говорене една с друга. Този конфликт започва да се коментира от всички служители и да влияе на качеството на работа.Затова и е необходима намесата на ръководството, който може да използва следния пример:

Първоначално двете треньорки могат да бъдат помолени да изложат писмено становищата си относно създалата се ситуация (конфликт). След предаване на писмените становища, ръководителя ги прочита и на следващият ден им нарежда да го направят отново, но като отговорят на следните няколко въпроса:

 1. 1. Каква е точно темата на спора (конфликта)?
 2. 2. Как е започнал (описание на ситуацията)?
 3. 3. От какво е породен (причината)?
 4. 4. Кой го е започнал?
 5. 5. Какво очаквате да се случи? И др.

След получаване на становищата ръководителя ги анализиране и изчаква. В случая той се явява арбитър на спора (конфликта) и наблюдава реакциите и на двете треньорки в работна среда. Ако по време на работа забележи, че конфликта между двете треньорки не е започнал да преминава и между личностното напрежение не е намаляло, той може да се предприеме следващата стъпка:

При нея всяка от конфронтиращите се страни, в случая двете треньорки да напишат: Какво другият мисли (е написал) реално за него?

С тази стъпка се цели да се види представата на всяка една страна относно виждането на другата страна. По този начин ръководителя се стреми да освободи част от негативната енергия, която се е наслоила по време на цялостният конфликтен процес. Същевременно всяка една от треньорките е необходимо да се постави на мястото на другата за да може  да изложи фактите свързани с конфликта.

Анализирайки написаното и обстановката след тази стъпка в работна среда. Ако не се е намерило разрешение се прибягва до следващата стъпка, която е: събиране на двете страни (треньорки) на едно място, като им покаже написаното на всяка от тях, за да видят как всяка е видяла конфликта. След това се преминава към диалог за да се постигне цялостното му разрешаване.

Другият вид конфликт е груповият. Груповият конфликт се формира, когато в организацията се е създала ситуация за борба за лидерство (формално или неформално). Задачите на формалната група в спортната организация е свързана с изпълнението на оперативните задачи свързани с нейното развитие. Докато неформалните и групи са свързани с задоволяване на потребностите в спортно и културно отношение, комуникация, задоволяване на социалните потребности на основата на развивания от организацията спорт и др.

Груповият конфликт се характеризира с налагане на влияние на отделната личност върху определена група хора, което да е в противовес на общите решения. Почти във всички спортни организации този вид конфликти се появяват  при определянето на бюджетите или ръководството на организацията. Тяхното ескалиране се наблюдава по време на Общите събрания, между членовете и много по рядко в изпълнителната власт (управителният съвет) на организацията. Характерното при тях е, че зараждането им започва преди организирането на определеният форум (общо събрание, управителен съвет), а ескалирането им е по време на самото събитие.

За преодоляването на груповият конфликт е необходимо председателят водещ тези форуми да намери ясен и точен подход, с който да се намали създаването на вътрешно напрежение. Неговото поведение и организация на ръководство ще допринесе за намаляване на напрежението на възникналите между групови конфликти. Представяйки ясни и точни правила, по които да бъде проведено събитието и следейки за тяхното спазване ще спомогне за разрешаването им в самото назряване. Тази критична точка, която е в зародиша на назряването на конфликта и неговото проявление и разрастване, трябва да бъде използвана за да може да се преодолеят различията и обединяването около общите цели на организацията – просперитет.

Затова и намирането на баланс и туширането им е необходимо да бъде направено, чрез аргументацията и постоянното припомняне на основните стратегически цели на организацията.

Другият вид конфликт, който е с много по сложна и динамична структура, това е между груповият. В неговата основа е противопоставянето на групите въз основа на различни принципи, които могат да бъдат: национални, регионални, местни, расови, дискриминационни и др.

За тяхното разрешаване е необходим определен подход, а и налагането на различни мерки, които да могат да стопят между груповите различия и разрастването им в агресии, които да са с фатален край (смъртни случаи).

В спортните организации най-честите между групови конфликти се наблюдават между феновете. В съвременността ни все по често сме свидетели на сблъсъци между феновете на отделните отбори, които имат опустошително действие и в материален, и в духовен аспект. Затова и ролята на спортната организация при разрешаването на този вид конфликти е много важна не само за нея, но и за цялото общество.

Едва ли е нужно да посочваме примери на межд угрупови конфликти, проявяващи агресия, насилие, хулигански прояви и др. по време на спортни събития, които в съвременността ни завладяха спортния свят. За тяхното разрешаване се предприеха редица законови мерки, които все още не могат да овладеят многоспектарността на тяхното проявление. Но и международните и национални спортни организации са си поставили за цел да тушират разрастването им, което може да предизвика негативна проява и в други аспекти на нашето общество.

Факторите подпомагащи проявата на насилие в спорта са многообразни и са свързани с редица направления в общественият ни живот. Те могат да се базират на: условията на живот на индивида (насилието в семейството се проявява в обществените отношения), между личностните социални контакти (влиянието на средата – среда с хулигански прояви и др.), медийното отразяване на събития свързани с насилие (те спомагат за объркване и разрушаване на ценностната система и етичните норми на поведение на индивида и др.) и др.

За да може спортната организация да вземе отношение и да намери разрешение на многообразните прояви на хулиганство, агресия и др. от страна на своите фенове, е необходимо да си създаде много добри комуникативни връзки с неформалните лидери в тях. Същевременно ръководството на спортната организация е необходимо да изгради своя политика и стратегия за работа с фен клубовете. В тази връзка е необходимо да посочим, че според спецификата на спорта и неформалните лидерски позиции във фен клубовете, е необходимо да се направи например: етичен кодекс на феновете (правила на членство), запознаване със законовите мерки и наказания при тяхното нарушаване, организиране на семинари свързани с етиката, показване на моменти от спортни събития, в които идолите им (състезателите) са проявили „феър плей“, организиране на кръгли маси (беседи) между фенове, ръководство на спортните организации и състезателите – на тема „Как да се държа на спортно събитие“ и др.

За да предприеме такива стъпки е необходимо ръководството на спортната организация да направи анализ на фен клуба си и да успее да създаде (изгради) една добра комуникация с неговото ръководство, за да бъде в течение на въпросите свързани с формалната и неформалната му организираност, интереси в областта на спорта, зараждащи се личностни и между групови конфликти и др. По този начин ръководството ще успее изгради своята стратегия за работа с феновете и да намери правилните решения за потушаване или зараждане на различните видове конфликти.

Изхождайки от същността на всеки един конфликт (несъвместимост, поведение и настроение), ръководството може да предприеме и следното решение: по време на спортно събитие, част от ръководният състав на спортната организация да наблюдава надпреварата (състезанието) съвместно с феновете (общ сектор), като си комуникира постоянно и със стюардите на събитието и ръководството на фен клуба. Това е един начините на не вербална или вербална комуникация, който ще допринесе за отстраняване или потушаване на между груповите конфликти.

В тази връзка трябва да се подчертае, че фен клубовете също са юридически лица и имат свое Общо събрание, управителен съвет, Устав, правилник за приложение и др. документи, свързани с правната уредба на страната.Като юридическо лице, ръководството на фен клубовете и техните членове, също носят наказателна отговорност при установяване на противозаконна дейност.

Друг между групов конфликт, може да се създаде между спортните организации, развиващи определен вид или видове спорт. Те са проявяват на  базата на подбуди свързани с властовият подход на ръководствата, които по лоялен или нелоялен начин се опитват да завладеят пазара (потребителите на спортни услуги). Моделите на тяхното проявление са много разнообразни (напр. от медиен сблъсък, до доноси и подхвърляне на компромати на по високо йерархично ниво, до прояви на агресия и др.). Тези между групови конфликти се проявяват, както на ръководно, така и на състезателно ниво. При тяхното разрешаване е необходимо да се вземе правилно демократично управленско решение, което от една страна да прекрати конфликта, а от друга да извлече ползи за спортната организация. Това може да бъде направено със външен анализ на ситуацията (конфликтната точка), който да покаже грешките и начините за тяхното отстраняване.

Фиг.16

В условията на криза, този тип конфликти започнаха да придобиват все по голяма масовост, поради икономическата несигурност и нарасналата агресия в спорта. Те са въз основа на липсата на етика и морал, ниското ниво на образованост, липсата на „fair play“ в отношенията на спортните организации и др.

Доброволци

Доброволчеството е много разпространена форма на участие в спортният живот на спортните организации. В един от докладите на ЕК се отбелязва,  че без усилията положени от доброволците, възможностите за практикуването и разпространението на определен вид спорт биха били доста по ограничени.В стратегията на ЕС „Европа 2020“ специално отношение е отделено на доброволчеството, което като тенденция е заложено да достигне 75% до 2020г. А в „Бялата книга на спорта“, доброволчеството е сред ключовите инструменти за приобщаване и социално единство, насърчават местната демокрация и чувство за гражданска принадлежност и предоставят възможности за неформално образование. А тенденцията е все повече да бъде подкрепяно доброволчеството от публичните власти в държавите членки.

В тази връзка е необходимо спортните организации, които искат да повишат своето влияние на спортният пазар да се съобразят с тази тенденция и насока на ЕК, която показва доброволчеството, като една от основните форми при организирането на мащабни или маломащабни спортни събития.

Например:

По време на Олимпийските и ларалимпийски игри в  Лондон през 2012г. са взели участие 70 000 доброволци. По време на кампанията за набиране на доброволци са кандидатствали повече от 240 000 души, а 86 000 са интервюирани, преди да се вземе окончателното решение за 70 000 одобрени лица, които да положат доброволен труд в организирането и провеждането на игрите. Докато в Световните зимни игри на Спешъл олимпикс  за атлети с интелектуални  затруднения в Пьонг Чанг (Република Корея) вземат участие на 6000 доброволци.А в неправителствената организация „Спешъл Олимпикс“ – България за спортните прояви на лица с интелектуални затруднения в страната са се включили над 600 доброволци.

В „Спешъл Олимпикс“ организацията е направила сегментиране на доброволците, съобразени с необходимите им нужди. Те са разделили доброволците на Клас „А“ и Клас „В“. Клас „А“ могат да бъдат треньори или придружители и имат пряк контакт със състезателите с интелектуални затруднения. Те могат да бъдат лица, които подпомагат участието на състезателите и са преминали курса на обучение, който се предлага, както и преди това са били доброволци в  „Клас“ В.

Клас „В“ са доброволци, които са включени в определени организирани спортни и благотворителни събития, но те нямат пряк достъп до участниците (с интелектуални затруднения) в тях. В тази категория могат да се включат и непълнолетни, но само в присъствието на по възрастен придружител.

В световен мащаб доброволчеството е разпространено на всички нива на организираността на спорта. Полагане на доброволен труд можем да открием, както в Олимпийските и паралимпийски игри,така и в игрите за лица с ментални увреждания, така и във всеки местен спортен клуб, развиващ определен спорт за спортисти или потребители с или без увреждания.

В тази връзка много спортни организации са изготвили различни бланки за набиране на доброволци, кодекс на доброволеца и др. вътрешни документи.В тях се съдържа цялата информация, която показва точно какъв доброволец и необходим и какъв доброволен труд е необходимо да положи.

Управленческият състав трябва да има в предвид, че доброволчеството е все още един неусвоен напълно ресурс, който носи в себе си потенциала, който би помогнал за успешното развитие на организацията. За да пристъпи към използването на доброволци в своята работа е необходимо да се изяснят въпросите в организацията, които са:

Къде точно са ни нужни доброволци?

Защо точно в този ресор на организацията на спортното събитие или услуга са ни нужни?

От какъв тип доброволци се нуждае организацията ни?

Какво специфично за организацията ни е необходимо да знаят?

По какъв начин ще набираме необходимите за организацията доброволци.

По какъв начин ще проведем обучението им?

При намиране на отговора на горепосочените въпроси, спортната организация ще има възможност да очертае рамката на типа доброволци, начина на подбор и необходимия доброволен труд, който да положат.

След това е необходимо да се напише обявата, която да бъде публикувана (медии, интернет, бюлетини и др.). Тя трябва да съдържа точната информация за начина на полагане на доброволен труд, събитието за което ще бъде необходим и др.

Следващата стъпка е подготовката на бланка, която да бъде попълнена  от  доброволеца. В нея трябва да се съдържа цялата информация, която е необходима на организацията (имена, адрес, телефон, e-mail и др.).(Прил. 4)

След това е необходимо да се състави кодекс на доброволеца, който да съдържа определени правила, които да спазва.(Прил. 5)

След като всичко това е направено, ръководството на спортната организация може да премине към публикуването им на подходящото за нея място.

Връзки с обществеността

В зависимост от целите, задачите и обхвата на въздействие, които си е поставила спортната организация, важен елемент в развитието и е връзките и с обществеността. В много страни тя е позната под понятието “Пъблик рилейшънс”, което означава:“обществени отношения”, “отношения с обществеността”, “общувания за получаване на позитивно мнение”, “дейност за изграждане на обществено доверие”, “връзки с обществеността”.

В спортният модел на развитие в световен мащаб наблюдаваме, че добрите връзки с обществеността са изключително силни и ползотворни и този елемент е от съществено значение за бързото разпространение на различните спортни дейности, както и повишаването на потреблението. В тази връзка е трябва да подчертаем, че в дейностите свързани с връзки с обществеността е необходимо, планомерно да се информира обществеността за спортната организация и услугите които предлага, както и за организираните дейности и постигнати резултати. По този начин се изгражда доверието на потребителите към спортната организация. С други думи връзки с обществеността е информационната дейност на организацията, която служи за създаване,  утвърждаване и формиране на добро обществено мнение (създаване на добър имидж), което е необходимо за успеха и просперитета на всяка една спортна организация. В своята същност връзките с обществеността значително се различават от пропагандата на организацията. Те имат за задача да покажат, както позитивното, успехите и постиженията на спортната организация, така и неуспехите (слабостите) и негативните прояви. В практически аспект е необходимо да подчертаем, че доверието на обществеността се печели с точна и вярна информация (добра или лоша), която е подплатена с достоверност на фактите.

В зависимост от поставените целите връзките с обществеността се подразделят на вътрешни и на външни.

Вътрешните са насочена към развитието на добра взаимовръзка между управляващия орган и членовете и служителите на организацията. Те биват постоянно информирани за възникващите проблеми и развитие на спортната организация.

Докато външните връзки с обществеността са с цел да се разширят и утвърдят взаимоотношенията си с обществото. За постигането на тази си цел спортната организация използва, медиите (телевизия, радио, печат), връзките си с потребителите на спортните услуги, привърженици, бизнесмени, производители на спортни стоки, интернет. А в зависимост от обхвата на спортната организация, външните връзки с обществеността могат да бъдат местни, регионални, национални и международни.

Според времетраенето и степента на задържане на вниманието на обществото към спортната организация, връзките с обществеността  се разделят на постоянни, частични и епизодични (по определен повод).

От друга страна връзките с обществеността на спортната организация са според поставените цели и обхвата на потребителите на които трябва да се въздейства. В зависимост от това информацията е насочена към: цялото общество, отделни социални групи (хора с увреждания, наднормено тегло, възраст и други признаци) или за по малки групи (неформални граждански групи, местни неправителствени организации и др.).

Същевременно общността може да бъде погледната и под друг ъгъл, а това е според:

-          Нейната принадлежност –  външна(международна, държавна, местна власт, финансови институции и др.) и вътрешна (членове, спортни специалисти, състезатели)

-          Влиянието и върху дейността на организацията – аудитории, които имат първостепенно решаващо значение (потребители, спонсори и др.) или второстепенно значение (фенове, привърженици и др.)

-          Отношението и към дейността на организацията – съмишленици и опоненти

За по доброто представяне на спортната организация пред обществеността, могат да се използват следните инструменти:

-  публикации – печатни издания, онлайн бюлетини и списания и др.

- събития – организиране на спортни мероприятия, семинари, пресконференции, състезания и др.

-   новини – прессъобщения до медиите и др.

-   дейности свързани със социални каузи – организиране на спортни мероприятия с цел набиране на средства (хора с увреждания, животоспасяващи лекарства, деца в неравностойно положение и др.)

-   Знаци за идентичност – лого на спортната организация и др.

При организациите познаваме два модела на връзки с обществеността, които са: традиционен и взаимодействащ

Традиционният модел се характеризира с неустойчивост на връзката между организацията и т.н. „публика“. Организацията подготвя посланието и го изпраща към нея, но обратната връзка е еднопосочна, поради липсата на профилирана комуникация, между отделните и части. Това не дава възможност на организацията да направи анализ на нагласите на обществото към нея. В тази връзка трябва да подчертаем, че този тип организации не могат да разгърнат потенциала си, трудно вземат решение и се адаптират към бързата и динамична промяна на обществените процеси и нагласи.

Докато при взаимодействащият модел дава възможност за развитие на потенциала, който притежава организацията и добра комуникативност с различните публични сегменти. По този начин организацията успява навреме да реагира на обществените потребности и да намери решение за тяхното задоволяване. При този модел се наблюдава двустранен процес  на комуникация, която се характеризира с възможността за вземане на адекватни решения от страна на управленческият апарат на организацията. Посланията насочени към различните „публики“, с които се цели да се разшири обхвата на положително въздействие върху тях.

Фиг. 17

Добрата комуникативна способност и изграждането на модел на двупосочност при връзките с обществеността, спомага на спортната организация да разшири своя обхват на въздействие, водещ към просперитет.

Например:

Организиране на мащабно спортно събитие, на което набраните средства да отидат за осъществяването на някаква кауза (подпомагане на лечението на деца с увреждания и др.), включвайки в него изявени спортисти от сродни спортни организации. А откриването му да се извърши от определено лице от местната или държавна власт (Министър на спорта, Областен управител, Кмет и др.), който да покаже социалната ангажираност и съпричастността на властта към каузи със благотворителна насоченост. За осъществяването на събитието е необходимо да се направи подбор на доброволци, които със своя доброволен труд да подпомогнат целият организационен процес на събитието, като си взаимодействат с управленческият апарат на организацията.

Маркетинг

„Спорта, това е новата религия на съвременното ни общество“

Автора

В условията на глобализация на икономическите отношения, свободното предвижване на хората по всички точки на света, повишеният обмен на информация в различен аспект, в частност и на спорта, се наблюдава увеличаването на числеността на лица приобщаващи се и интересуващи се от спортните услуги и прояви в световен мащаб. Спорта започва да се превръща във все по-голямо световно явление, което обхваща всички слоеве на населението по целия свят. За този широк спектър на проникване в социалните отношения допринасят, както повишеното качество на спортните средства за масова информация (радио, телевизия, вестници, интернет), така и увеличаването на спортните организации и феновете, които следват любимите си отбори и състезатели по целия свят.

В тази връзка е необходимо да се подчертае, че основен принос за бързото разпространение на спорта са, както организирането на големи международни спортни форуми (Олимпийски и паралимпийски игри, световни и европейски първенства, турнири и др.), така и увеличаването на професионалните спортни организации по различните видове спорт и фирми произвеждащи спортни стоки.

Тези факти наложиха и появата на термините „Спортна индустрия“ и „Спортен бизнес“. Те обхващат, както професионални спортисти, треньори, спортни организации, асоциации и производители на спортни стоки, така и фенове, любители на спорта (аматьори) от всички възрасти и слоеве на населението. А тяхното разпространение и развитие се определят, както от повишените изисквания и търсене на потребителите, така и от повишената конкурентност между предлагащите спортни стоки и услуги, организации и фирми.

Ефективния мениджмънт е от съществено значение за успешното развитие на всяка спортна организация. В тази насока е необходимо изграждането и прилагането на цялостна маркетингова стратегия, която да притежава новаторски елементи и да надхвърля  (надскочи) традиционното предлагане на спортните продукти (услуги и стоки). Тя трябва да е изцяло насочена към потребителите, чрез фокусирането на всички ресурси и усилия на организацията, които да са добре канализирани и в постоянна взаимовръзка. Това се постига чрез осъзнаването и правилното управление на всички връзки в структурата на спортната организация. Тя може да бъде съчетание от рекламни клипове, презентации, организирането на масови спортни мероприятия, под формата на семинари, кампании и др. Своевременно може да бъдат включени членове на организацията, които са същевременно и потребители, други неправителствени организации с предлагане на друг вид от спорта услуги (на деабетици, на хора с увреждания, пенсионерски организации и др.), създаване на мрежи съвместно с други граждански организации в регионален, национален и международен мащаб и др.

В условията на криза маркетинга в спортната организация трябва да се фокусира върху потребностите на потребителите на спортните услуги и предлагането им по един атрактивен начин, който да привлече тяхното внимание. За да бъде направен по най-добрият начин е необходимо да се изградят маркетингови концепции, които да открият незаетата от сродни организации пазарна ниша.

Първата стъпка, която трябва да бъде направена е свързана с проучването на пазара. Тя е в основата на всички последващи действия, свързани с маркетинговите концепции на организацията.

Проучването на пазара е необходимо за получаване на информация за потребностите на членовете, потребностите на симпатизантите, които все още не са станали членове, но за тях предлаганите услуги не са достатъчно привлекателни и атрактивни, да се разбере дали със сегашният вид предлагане не помагаме на конкуренцията да привлече повече потребители и др. Първоначално проучването може да се извърши със съществуващите данни в спортната организация. Но за тази стъпка е необходимо спортната организация да е създала база данни на своите потребители. (Прил.№6)

Базата данни е необходим и ценен източник на информация на всяка спортна организация. В зависимост от обхвата (международен, регионален, национален или местен) на въздействието си се определят показателите, които трябва да съдържа. Но общото е при всички спортни организации, че е необходимо да имат база данни на членовете си(Прил.№7). Тази база данни съдържа информация, която на определени периоди може да бъде анализирана и да покаже на управленският орган: Къде организацията се намира в пространството? Какви са пропуските и? Как могат да бъдат преодолени? Най-лесният начин за отговор на първият въпрос е използването на сравнителен анализ (Прил.№8).

Както и да използва и метода SOAR, който да и послужи за намиране на нови решения и иновативни подходи  в развитието на спортната организация.

Фиг.18

SOAR анализа включва в себе си следните пет елемента, които са:

S – Силни страни: това, в което спортната организация се справя много добре (активи, възможности, постижения и др.)

Например:

Спортната база на организацията е оборудвана с най-новите технологични новости в спорта, това се доказа на последното международно състезание, в което състезателите ни взеха призови места. Оборудването допринесе за увеличаване на потребителите ни с и без увреждания.

O – Възможности: външни обстоятелства, които биха могли да подобрят финансовите постъпления на организацията(незадоволени потребности на клиентите от предлагащите от конкуренцията спортни услуги и условия)

Например:

Организиране на спортна кампания, в която да бъде представена на широката общественост материалната база и възможностите, които предлага на клиентите си. След това, с повишаване на качеството на предлаганите услуги спортната организация  и предлага на клиентите си при закупуване на карта за месеца с 12 посещения да получават  2 безплатни допълнителни  посещения

A – стремежи: Какво организация иска да се случи и желае да направи в близко бъдеще, което ще и помогне за осъществяване на поставените цел

Например:

В близко бъдеще спортният ни обект да може да бъде пълен и в непиковите часове. Това можем да го направим, като предложим услугите си на работодатели, на които служителите работят на смени, както и сключване на договори с училища , в които се намират в района на спортният обект

R – Резултати: конкретни и измерими елементи, които ще посочват, кога са били постигнати цели и стремежи.

Например:

Сравнителен анализ на посетителите три месеца след поставяне на целите от управляващият орган на организацията

Източници на финансиране (приходи)

Източниците на финансиране на неправителствените спортни организации са много разнообразни и са посочени, както в устава, така и в решението на съда. Те са на базата на законовата рамка, която е съобразена с международното спортно право и спецификата на нормативната база на държавната политика на отделната страна в областта на спорта. Те са: членски внос, дарения, спонсорство, трансфери на състезатели, предоставяне на спортни услуги, приходи от телевизионни права и др.

Членски внос

Членският внос са средствата, които спортната организация набира от членовете на сдружението. Още при учредяването се събира встъпителен членски внос. След регистрацията на спортната организация върховният орган (Общото събрание) определя стойността на членският внос и начина, по който да бъде събиран от членовете на сдружението.

Управителният (изпълнителният) орган на спортната организация отговаря за събирането на членският внос, както и предоставя информация на Върховният орган.

За да може да се постигне по-голяма прозрачност е добре да бъде създадена база данни на членовете на организацията. В нея да присъстват всички данни на членовете, които са свързани с по добрата комуникация (телефони, адреси, месторабота и др.). (Прил.7)

По отношение на събирането на годишният членски внос, управителният орган може да посочи определен срок за неговото внасяне (напр. първото тримесечие на годината).

За по-голямо улеснение на членовете на организацията, годишният членски внос може да бъде внесен в брой и по банков път.

Внасянето в брой се извършва в самата организация, като оторизирано от управляващият орган лице издава квитанция на вносителя (Прил.9).

А внасянето по банков път се извършва с внасяне на годишният членски внос в сметката на спортната организация.

Той бива отчетен по определеният международен счетоводен стандарт при съставянето на годишния финансов отчет на организацията.(86)

Същевременно управителният орган е определил (направил) система за месечен контрол на лицето, което му е дадено да отговаря за събирането на членският внос и  на другите източници на приходи на организацията.

Например:

Съставяне на финансов отчетна организацията за приходите от годишният членски внос за първото тримесечие на новата календарна година.

Предоставяне на списък на членовете, които са си платили годишният членски внос в определеният от управителният орган срок.

Дарения

Дарението в спорта може да се формулира по следния начин: това е предоставяне на активи в полза на спортната организация.

Според вида на собствеността те могат да бъдат: публични и частни.

Дарението се осъществява с едностранен договор, в който дарителя прехвърля по своя собствена воля безвъзмездно (пари, вещи \спортни уреди, спортни облекла, съоръжения\, имоти и др.) на надарения (спортната организация).(Прил.10)

В спортната организация даренията са източник на безвъзмездни средства за осъществяване на дейности, събития или предоставяне на съоръжения.

Дарения получават всички спортни организации на международно или на местно ниво, но анализите показват, че по често се правят на спортни клубове в сравнение с по-големите спортни организации.

Набирането на средства може да се извършва посредством организирането различни дарителски кампании (благотворитени спортни събития, томболи, изложби и др.).

Кампаниите за набиране на средства са едни от най-използваните от спортните организации (предимно клубове). Те са предимно за осъществяване на някаква кауза, която да подпомогне организацията за извършване на последващи действия. В тези организирани мероприятия, спортните организации разчитат предимно на доброволци и на даренията от общността, на която се предоставят спортните услуги.

При организирането на такива събития е необходимо, те да бъдат добре обмислени и да предизвикат интерес, привличайки обществеността да закупи билет за да присъства лично на събитието.

При предприемането на такава стъпка управленският състав е необходимо първо да си отговори на няколко много важни въпроси, които са:

Колко ще ни струва организирането на избраната кампания?

Организирането на дадена кампания е процес, който е свързан с редица компоненти, преди тя да бъде осъществена.

Първо е необходимо да се направи сценарий, в който да бъдат разпределени всички задачи и да се определят участващите лица, които носят определени отговорности за осъществяването и.

Второ времетраенето, което е необходимо за реализирането и.

Дават се точни цифрови показатели (дати) за цялостната реализация на събитието.

Колко ресурси е необходимо да бъдат вложени за нейната успешност?

Когато говорим за ресурси трябва да се вземе в предвид, че те не са само материални, но и човешки.

При определянето на човешките ресурси за осъществяването  на кампания, е необходимо да се познават личностните качества на участващите в организирането и лица. Въз основа на оценката на личностните качества ще бъде извършен подбора и разпределянето на отделните задачи в хода на организацията на събитието. Това е един от важните компоненти при осъществяването на успешното набиране на средства. Същевременно е необходимо да се направи оценка на наличния състав на организацията, за да се определи дали е необходимо привличането на допълнителни човешки ресурси.

Заслужава ли си?

Отговора на този въпрос е свързан с анализирането на силните и слабите страни при организирането на избраната кампания.В случая спортната организация може да използва SWOT анализа

Другите начин за набиране на средства (дарение) са:

-          поставяне на каси на различни публични места (летища, магазини, институции, спортни обекти и др.)

-          набиране на средства, чрез SMS

-          по интернет в сайта на спортният клуб

-          обявяване на кампанията по медиите и набирателната банкова сметка (открита само за тези цели) и др.

Дарение в натура е форма, която много често се използва в нашата съвременност

Например

В много проекти се изисква съфинансиране, което не винаги е по силите на спортната организация. Затова и при вземане на решение за кандидатстване се прави подбор на партньорите, които да са обвързани с определени ангажименти при осъществяване на проекта.  При намирането на партньори, които да съфинансират проекта, част от тях предпочитат безвъзмездното предоставяне на спортната база на целевата група да бъде остойностено и представено на донора, като съфинансиране в натура, а не в брой.

Спонсорство

В областта на спорта за спонсорство се приема, когато дадена компания (фирма, банка, бизнес и др.), осигурява средства, ресурси или услуги на дадена спортна организация, като по този начин се стреми да популяризира своя бизнес (стоки, услуги, търговска марка и др.).Спонсорството е средство, което осигурява на спортната организация голяма част от нейната финансова стабилност. Но намирането на спонсови на всички нива на организираност на спорта е все още много трудно. Привличането на спонсори стои като задача във всяка спортна организация, независимо с какъв обхват на действие разпространява своите дейности. Разбира се организациите с международен обхват включват в своите събития големи компании, които оперират с голям финансов ресурс (МОК, МПК,МСФ и др.). Но в съвременният ни етап от развитието на спорта това се случва, както в малките спортни организации, така и на спонсориране на отделни състезатели, които рекламират една или друга стока и услуга.

Големите компании предпочитат да станат спонсори на спортисти, които са във високото спортно майсторство, отколкото да финансират масовия спорт. Намирането на спонсори от страна на спортните организации, отговаря на редица изисквания, които трябва да бъдат спазени. В тази връзка управленческия състав е необходимо  да си отговори на следните въпроси:

Как да намерим спонсор?

В основата си този въпрос е с важно и многозначно решение. Привличането  на спонсори в спортната организация е и на базата на лични контакти и на изграден имидж. В своята форма на показване на  своя продукт (спортното събитие), привлича голяма маса хора (зрители), които са потенциални клиенти (потребители), както на спонсора, така и на спортната организация. За това и намирането на спонсори е процес на двустранна (финансова) изгода и от двете страни. Затова и първата стъпка за намиране на спонсор е да се направи стратегия за спонсорството. Тя е задача на управленският състав (мениджърски екип), който трябва да я разработи и предложи на обсъждане на членовете на организацията. По този начин се стимулират и членовете за намиране на спонсори и ангажиране с определени задачи свързани с тяхното (финализиране) реализиране.Тя включва:

 • цели за влизане в спонсорство

Те могат да бъдат:  придобиване на активи, подобряване на работата в спортната организация и финансова стабилност, повишаване на имиджа, просперитет, насочване на вниманието на широката общност към организацията и др.

 • правила за сключване на договор за спонсорство

Спортната организация е необходимо да е наясно с правилата (начина) , по който се стига до успешно финализиране на сделката (сключване на договора). Първоначално трябва да се подготви индивидуална оферта, която да предлага определени решения на потенциалния спонсор (Прил.№11). В нея трябва да става ясно, че целевата група (потенциалните клиенти) са общи и по този начин те ще бъдат още по добре насърчени в избора си да предпочетат предлагания продукт. Същевременно тя трябва да е в подходящо съотношение: качество – цена – продукт, за да може от една страна да има възможност потенциалният спонсор да си го позволи, от друга страна той да вижда възможността за печалба. Офертата и начина на изпращане и получаване трябва да трябва да показват уважение и добро  отношение към  потенциалният спонсор. Изпращането по куриер (куриерска фирма) на добре написаната оферта е първата стъпка към целият процес свързан с реализирането на спонсорство. Тук можем да споменем, че много малки спортни организации поради незнание и не оценяване на горе написаното създават още в първият момент не добро отношение към себе си, което води до отказ на потенциалните спонсори. Затова трябва да се подчертае, че предприемайки действия свързани с намирането на спонсори, трябва да бъдат много добре обмислени и премерени и като поведение и като отношение от страна на договарящият се орган (лицето, което е натоварено с осъществяването на сделката). Всички елементи трябва да бъдат добре синхронизирани  и стиковани, за да може потенциалният спонсор да е добро разположен към предложението. Вторият важен елемент, който трябва се знае и да бъде проучен, това е точният адресант, който трябва да получи офертата. В това отношение спортната организация е необходимо да направи проучване на фирмата (компанията) за да разбере дали в нея има лице или отдел, които са оторизирани да вземат решение за евентуално спонсорство или това се извършва от самият собственик. Третият елемент е професионализма. За компаниите (фирмите) това е от особено значение при провеждането на преговори в които има търговски отношения. Те реагират добре и са склонни на спонсорство, когато в ответната страна виждат сигурност и професионализъм, които ще доведат до по добри активи на тяхното производство (стоки и услуги). В това отношение избраният от страна на спортната организация да осъществи преговорите в сделката със спонсора, трябва да е много добър професионалист с обширни знания и мениджърски способности и качества. Трябва да внушава доверие и убеденост в изказа си при преговорите. Следващата стъпка е много добре да бъде преценено времето, което трябва да бъде оставено на потенциалният спонсор да вземе решение. Трябва да се знае, че това не означава да бъдат прекъснати всякакви взаимоотношения с него, но и не трябва да се чувства притиснат да вземе своето решение.

 • стандартизиран подход към спонсорство в цялата организация

Най подходящите подходи за реализирането на сделката по повод спонсорството на спортната организация е да се следват дипломатическите правила, които са характерни и в бизнеса. При сключването на спонсорски договор, е необходимо адвокатите и на двете страни да предложат примерни договори, които да бъдат обсъдени детайлно. Този подход ще убеди спонсориращата страна, че организацията е готова да поеме своята част от отговорностите посочени в договора. (Прил.12)

 • отчетност и отговорност

При сключването на сделката спонсориращият очаква високо ниво на отчетност, което е спортната организация трябва да покаже, за да докаже направените от нея разходи (средства, стоки, услуги). Този елемент е необходимо да присъства в договора, за да може спонсорираната страна да се организира и в срок да предостави необходимите копия на първични финансови документи, а спонсориращият да е сигурен, че средствата му се използват по предназначение.

Анализирайки влияещите политически фактори и стабилността и целенасочеността в политически аспект (приоритети на определени възрастови или социални групи за разширяване на обхвата на спортната дейност), спортната организация има възможност да въздейства на избраните приоритетните области, разширявайки и налагайки своето влияние, предлагайки своите спортни услуги и продукти.

Те по един или друг начин влияят е се отразяват върху работата на спортната организация. Тяхното анализиране ще допринесе за подобряването на качеството на предлаганите услуги, както и за разкриването нови възможности и продукти.

 1. 1. Социални

Социалният фактор е свързан, както с числеността на населението в предлаганият , така и с образователното и културното равнище.

Тезата ни за влиянието на образователното и културното равнище е важна страна в развитието на спорта като цяло е свързан с убеждението ни, че „спорта и културата са едно, но само Пиер дьо Кубертен го е разбрал“.

Ниското ниво на образованост и култура води до подценяване на ползите от двигателната дейност и дълбоката му връзка му с здравето на човека. Затова и просперитета на фармацефтичните компании, предлагайки „бързо и лесно справяне с болестните състояния“ е обхванал толкова голям периметър (голям процент от хората по света).

Социалните фактори влияещи върху дейността на спортната организация, са въз основа на различните социални групи от обществото, които се възползват от предлаганите спортни стоки и услуги. Анализирайки обхвата на социалните слоеве ангажирани в спортният живот на организацията, е необходимо да се изгради и предложи гъвкав модел, който да е модифициран и адаптиран за определената социална група. В тази връзка е необходимо да се спомене, че е невъзможно да се предлага спортен пакет от услуги, който да е предназначен за деца (7-10 годишна възраст)и същевременно да бъде реализиран със същият успех на целева група (60 – 65 годишна възраст) или хора с увреждания от различните нозологични групи. Предлаганият модел (спортен пакет) трябва да отчита, както възрастовите особености, така и индивидуалните и функциолни възможности на целевата група. По този начин ще се намери оптималния вариант на задоволяване на двигателните потребности на различните социални групи. Същевременно трябва да се отчетат и влиянията на демографските фактори, съотношението на работното време (училищните занимания) и свободното време, здравословното състояние и благополучието на обхванатото население и др.

4.Технологични

От една страна този фактор е свързан както с новите технологии в спорта, така и с повишаването на квалификацията на треньорския състав.

Технологичните фактори влияещи върху дейността на организацията са всички технологични новости, изобретения и разработки в областта на спорта, които предлагат фирмите производители на специализирани спортни уреди и стоки (за хора с увреждания – спортни колички, специализирани столчета, протези и др.; състезатели – различни тренажори за техническа и силова подготовка и др.; за потребители с отклонения от здравния статус – спортно-възстановителни специализирани уреди и др.), информационни технологии, интернет и др. От съществено значение за успешността на спортните организации е и бързата адекватност на управленческия орган към прилагането на новите технологии в областта на избрания вид спорт или спортове.

Успявайки да се намери баланса между двете свързани по между си направления в технологично отношение, спортната организация ще успее да запази своята конкурентноспособност на пазара (национален и международен мащаб).

Какво можем да му предложим в замяна?

Спортната организация трябва добре да обмисли и да реши, какво да предложи на определен спорсор. То може да бъде, лого на екипите, лого в интернет, лого на превозните средства, с които се предвижват състезателите, в състезанията да са с неговите спортни стоки и да ги рекламира по време на участие, да има рекламни пана по време на спортното събитие, отбора да е облечен със стоките му преди и след събитието и др.

Спортната организация трябва да се със специфичността на стоките и услугите,  които произвежда определеният спонсор. Въз основа на това да се вземе решение как да бъде рекламиран спонсора и това, как ще повлияе на спортната организация и на него. Получените активи при спонсора и доброто представяне на стоките и услугите му, ще допринесе за подписването на дългосрочен договор или продължаване на съществуващият. (91)

Как можем да рекламираме споките и услугите, които предлага за да го задържим?

При взимане на решението са спонсорство, спортната организация е необходимо да си отговори на следните въпроси:

 1. 1. Какви ползи ще има спортната организация от спонсора?

-          Повишаване на имиджа

-          Увеличаване на потребителите на предлаганите спортни услуги

-          Предимство пред конкуренцията

-          Промяна в отношението на потребителите

-          Повишаване на осведомеността на широката общност

-          Начин за преборване с конкуренцията и др.

 1. 2. Подходящ ли е спонсора, който се е насочил към нашата спортна организация и какво можем да му предложим ние?

-          Реклама на стоките и продуктите по време на спортното събитие и на сайта

-          Повишаване на имиджа му и социалната му отговорност

Приходи от предоставяне на спортни услуги и стоки

Спортните услуги се предлагат от спортните клубове. Това е една от формите на приходи, чрез които тази спортна организация се издържа. Когато говорим за предоставяне на спортни услуги е необходимо да се вземе под внимание обхвата и целевата група на която те се предлагат. В зависимост от това е необходимо да разграничат в ценообразуването и в социален аспект.

Например:

Развиването на определен спорт за хора с увреждания с двигатни проблеми е доста скъп от страна на допълнителното оборудване. При някои от дисциплините е необходимо то да е индивидуално за определеният състезател. Другия характерен признак при развиването на спортове за хора с увреждания е, че е трябва да се направи поръчка на определена фирма, която да изработи необходимите специализираните уреди, тъй като все още на този етап производителите на спортни уреди не произвеждат масово този спортен инвентар. Същевременно повечето хора с увреждания не работят и се издържат само от пенсиите, които им е определила държавата. Този факт е необходимо да се вземе в предвид и при ценообразуването на предлаганите за хора с увреждания спортни услуги.

За да бъдат рентабилни тези спортни услуги, спортната организация, трябва да търси и други източници за дофинансиране на този вид услуга (спонсорство, дарения, проекти за спорт за хора с увреждания и др).

Деференциацията в ценообразуването се извършва на базата на:

-          спецификата на спорта –

Например: индивидуалните спортове имат по малко разходи за инвентар от колективните

-          икономическите възможности на потребителите;

Например: ако средната заплата в страната е 500 лв., не може спортната месечна услуга да е 150 лв.в малък град, който няма големи фирми за производство на различни продукти

-          предлагането на подобни или същите спортни услуги (конкурентни спортни организации);

Например: Първоначално е необходимо да се направи проучване на цените на предлаганите подобни или същите спортни услуги, да се прецени потреблението при конкурентите и да се предложи същата цена, но с по добро качество или по висока цена с допълнителни услуги (пакет)

-          според целевата група;

Например:

-          за потребители до 14 г.  – 40 лв.

-          за потребители над 14 – 18 г. – 50 лв.

-          за потребители над 18 г. – 60 лв.

-          за потребители (пенсионери) над 65 г. – 40 лв.

-          за хора с увреждания – 30 лв.

-          за потребители (студенти) – 40 лв.

-          за състезатели (картотекирани) – 60 лв.

-           според потреблението на предлаганите стоки и услуги и др.

За да може по добре да прецени спортната организация цялостната си икономическа картина и мястото си на пазара е необходимо да направи цялостен анализ, който включва следните инструменти:

РEST анализ

РEST анализа обхваща изследване на политически, икономически, социални, технологични и природни фактори, които влияят върху развитието на спортните стоки и услуги. (92)

При ценообразуването е необходимо да се вземат впредвид следните фактори, които влияят на пазара на спортните услуги. А те са:

 1. 1. Икономически

Икономическият фактор е свързан от една със средната заплата на страната, а от друга в района (кметство, област,община), в която се предлагат спортните услуги.

Анализа на този фактор ще доведе до изясняване на възможностите за акумулиране на приходи от спортните услуги, както и е една от страните, при които се извършва ценообразуването на предлагания спортен продукт. Анализа на факторите свързани с икономическият аспект и влиянието им върху развитието на спортната организация е въз основа на определянето на платежоспособните реални и потенциални потребители на предлаганите спортни стоки и услуги. В тази връзка е необходимо да се определи в общи граници жизнения стандарт на различните целеви групи, които са обхванати и са в тясна връзка със спортният живот на организацията. Същевременно е необходимо да се вземе в предвид цялостното развитие на икономиката (страната, общността, на местно равнище) и да се намери оптималния модел на атрактивност и гъвкавост (дейности, цени) на предлаганите стоки и услуги.

 1. 2. Политически (национални и международни)

Той е свързан с нормативната база, която има своя специфика в международен аспект, отделната страна (държава), спорт и др.. Тя регламентира, всички области, които засягат спортната организация (разрешения и ограничения).

Политическите фактори са едно от направленията, които определят възможностите на въздействие, обхват и развитие на спортните услуги. Те са под формата на правна основа и са залегнали в обхвата на приоритетите на развитие и в останалите влияещи върху спорта  фактори. Взависимост от широтата на въздействие на спортната организация, те могат да рамкират въздействието си на местна (област, община и др.), национална (държава – министерство, националния олимпийски и параолимпийски комитет, федерация и др.), международна (МОК, МПК и др.) или общностна основа (Европейски съюз).

Спортната организация не може да не отчете глобализацията, като фактор влияещ на спорта като цяло. Същевременно е необходимо да се следят и всички нормативни документи свързани с областта спорта, които се приемат в международен мащаб (споразумения, приоритети, мерки, тенденции и др.).

Фиг.19

5.Природни

Тези фактори са свързани с влиянието им върху специфичността на спорта. Спортните дейности, които се провеждат на открито са зависими от сезоните ( метеорологичните  условия). До като при спортове, развиващи се на закрито, този фактор е избегнат. За това и важен фактор в този аспект се явява  спортната инфраструкгура.

Все повече спортни организации се насочват към спортни обекти, които имат възможността да предлагат целогодишно провеждане на спортно-тренировъчната си дейност, за да не трябва целенасоченият тренировъчен процес да прекъсва или да се пренасочва към друг тип спортно занимание.

За това и е необходимо да се намери отговор на следните въпроси:

С каква материална (спортна) база разполагаме?

Какви са нейните възможности (капацитет)?

Как можем да я използваме пълноценно?

Анализиране на капацитета и функционалните възможности на материалната база при сегашната заетост. Интереса към нея от страна на външни потребители (отдаване под наем по часово). Възможности за използването и за мероприятия с културно-масов характер и др.

Друга много важна страна, която трябва да бъде анализирана от спортната организация, това е пазарният компонент, който е основен за налагането на пазара, предлаганите от организацията спортни услуги. Въз основа на него  ще се създадат предпоставки за изграждането на добри традиции и имидж на организацията.

В тази връзка е необходимо да се положат усилия, които да бъдат насочени към началното обучение или по точно казано към подготовката на начинаещите. Това направление в развитието на спортната организация ще доведе до утвърждаване на създадените вече пазарни позиции, както и до откриване на нови спортни таланти и включването на част от занимаващите в спортни състезания (надпревари) в тяхната възрастова група.Този модел ще допринесе до създаването на допълнителни възможности за допълнителни пробиви в съществуващите вече пазари, както и на усвояването на нови пазари и територии (чрез създаването на клонове и допълнителни структури към спортната организация).

Друг много съществен елемент за доброто реализиране на организацията, това е влиянието на външната среда (конкуренцията) върху нейната работа. Трябва да отбележим, че конкуренцията в спорта се създава на базата на търсенето и предлагането на определен вид  спортна стока или услуга. В световен мащаб се наблюдава, че все повече лица са заети със предлагането на спортни услуги и стоки. Това налага на управленческият състав на спортната организация постоянно да анализира своите конкуренти, предлагащи същите или подобни стоки и услуги и реално да своето място на пазара.

В спортната практика са познати два вида конкуренция, които са: лоялна и нелоялна.

Лоялната конкуренция се съобразява с етичните норми и методи на съперничество, които са съобразени с законовите параметри и създадените механизми на търсене и предлагане.

Нелоялна конкуренция е тази, която не е съобразена с принципи и норми и при нея не се подбират методите и средствата за налагане на нейните продукти на пазара.Тя се характеризира с: ниско качество на предлаганите услуги, пращане и разпространяване на доноси и анонимни писма на ключови лица в сферата на спорта, подбиване на цените, манипулиране на пазара, използване на забранени средства и др.

За да се противодейства на такъв тип конкуренция, ръководството на спортната организация е необходимо да вземе определени мерки, които са свързани с повишаването на качеството на предлаганите услуги, привличането на спортни личности (треньори и състезатели), които да демонстрират своите умения пред широката аудитория и др. Демократичните начини за справяне с нелоялната конкуренция, неминуемо ще повиши имиджа на спортната организация и привличането на нови клиенти. А целта на нелоялната конкуренция е да намали авторитета и имиджа на организацията, въз основа на което да получи ползи за себе си.

Фиг.20

В тази връзка е необходимо да бъдат намерени отговорите на следните въпроси:

На кой се предлагат спортните услуги?

Защо се предлагат съответните спортни услуги?

Как се предлагат?

За да се намерят отговорите на тези въпроси е необходимо да се направи характеристика на предлаганите стоки и услуги и сегментиране на пазара.

Първоначално спортната организация трябва да си изясни терминологично: Какво е сегментиране на пазара?

Понятието сегментиране на пазара означава, че това е процес при който се извършва разделяне на общия пазар (потребители) на отделни групи, въз основа на определени критерии (характеристики).

За да се извърши сегментиране на пазара от спортната организация е необходимо, като основа  да се използват съвременните маркетингови концепции. Те са на базата на четири основни компонента, върху които се изграждат маркетинговите стратегии. А те са:

1.Избор на целева група потребители, които да се възползват от предлаганите спортни услуги

Избора на целева група е в основата на развитието на спортната организация. За да направим това е необходимо да си зададем въпроса:

На кой (на каква група потребители) ще предлагаме нашите спортни услуги и по какви признаци ще определим целевата си група?

Признаците, които определят целевата група са: възраст, спортен талант, заболяване и отклонение в здравния статус, нозологична група (вид увреждане) и др.

2.Напълно задоволяване на потребностите на целевата група

За да бъдат напълно задоволени потребностите на потребителите е необходимо в предлагането на спортните услуги да се използват адаптирани методики, които да отговарят на функционалните и двигателни възможности на потребителите.

Предлаганите от нас спортни услуги с необходимото качество ли са за задоволяване на всички двигателни потребности на потребителите?

При определянето на качеството е необходимо да сме наясно човешкият ни ресурс (треньори и инструктори), имат ли квалификацията потенциала (знания и умения) да удовлетворят потребностите на потребителите?

3.Прилагане на комплекс от маркетингови механизми (маркетингов микс) насочени  към целевата група

4.Формиране на положителен резултат за спортната организация

За да може спортната организация да наложи своите спортни услуги на пазара е необходимо да направи избора си по отношение на:

1.Дали заедно с останалите спортни организации (конкуренти) да предлага същите спортни услуги, но те да са по качествени и атрактивни за потребителите

2.Или да предложи съвсем нови спортни услуги, в съчетание с нови методики,чрез които спортната организация да се наложи на пазара

След изясняването на този казус, от който зависи бъдещото развитие на спортната организация. Екипа възможност да направи деференциация на пазара. В тази връзка  организацията има възможност да предлага различни типове услуги, които са:

-          Обучение на начинаещи (начално обучение по вид или видове спорт)

Този тип услуга е предназначена за широк обхват от клиенти и в спортните среди е позната като масова услуга. Тя се характеризира с широк периметър на потребление и е предназначена предимно за деца. С нейното предлагане се цели, както придобиване и изграждане на трайни двигателни навици и умения, така и служи като превенция за предпазване от вредни навици (алкохол, цигари, дрога), създавайки основа за дисциплина, отговорност и др. За това при ценообразуването е необходимо да се вземе в предвид, че трябва да е най-достъпна и  с най-ниска цена, но да варира спрямо определената социална група.

От друга страна при обучение на начинаещите, сегментирането е по следния начин:

Обучение на деца

-          Обучаеми с по-висок доход от средния за страната

-          Обучаеми от елитни частни и държавни учебни заведения

-          Обучаеми от масовите учебни заведения

-          Обучаеми в неравностойно положение

-          Обучаеми с увреждания

Обучение на възрастни

-          Обучаеми с по-висок доход от средния за страната

-          Обучаеми от  частни и държавни фирми и компании

-          Обучаеми  с доход, средния за страната

-          Обучаеми в неравностойно положение

-          Обучаеми с увреждания

-          Обучение на състезатели за високо спортно майсторство – деца (момичета и момчета), младежи и девойки, мъже и жени, ветерани (мъже и жени)

Тази услуга е предназначена за по малък кръг потребители. Тя се характеризира с голям времеви период, подходящо обучение (методики), планомерност на услугата (предсъстезателен, състезателен, възстановителен и др. периоди) и др. За това при ценообразуването на тази ослуга трябва да се вземат в предвид всички аспекти на нейното изражение.

В сегмент „състезатели“ попадат ползващи услугата от всички възрасти.

При наличието на собствена материална база, спортната организация може да включи и допълнителна услуга, която е предоставяне на спортното съоръжение. Тази услуга е предназначена за любителите на спорта, които се стремят да поддържат своята физическа форма. При ценообразуването на тази услуга е необходимо да се вземат в предвид направените текущи разходи и се формира (определи) процента печалба за спортната организация.

Предлагането на тази услуга може да бъде:

-          По часова – еднократна

-          По часова – седмична

-          По часова – месечна

-          По часова – 3 месечна

-          По часова – 6 месечна

-          По часова – годишна

В сегмент „любители“ попадат бизмесмени, държавни учреждения, неправителствени организации, фирми и др.

В предлагането на спортните услуги при спортните организации има и още един сегмент, който е „други“. Към този сегмент попадат всички потребители, които са с краткосрочен престой (в страната, града) – туристи, командировани лица и др.

Към предлагането на услугите попада и сегмента „зрители“. В този сигмент попадат феновете, любителите и симпатизантите, които присъстват на организираните от спортната организация спортни събития. Те имат възможност да наблюдават организираните от организацията спортни  събития (състезания), срещу съответното заплащане.

Сегментирането на пазара спомага да се задоволят двигателните потребности и да се адаптират според функционалните и емоционалните потребности на потребителите на спортни услуги. С помощта на сегментирането, спортната организация има възможност да  прилага различни методики, тренировъчни модели и маркетингови миксове, които да структурират ясно и точно пазарният и модел в обществото. По този начин спортната организация ще успее да се наложи на пазара и да разшири своя периметър на спортно въздействие. Чрез този гъвкав модел ръководството ще успее да превземе незаетите нищи на спортния пазар и да предложи подходяща спортна услуга и на най-претенциозният си клиент (потребител).

Приходи от реклама

„За да се разбере правилно рекламата или дори само да се научат нейните основи, трябва да се започне с вярната концепция.”

Клод Хопкинс

В нашата съвременност наблюдаваме, че все по често производителите на стоки и услуги прибягват към рекламирането им по спортни събития. С този си вид реклама фирмите се стремят, чрез съзнателен опит на въздействие върху целево избрани потенциални потребители да постигнат по-голям маркетингов ефект и финансов резултат. Рекламата, като начин на въздействие на зрителите се стреми към увеличаване на продажбите на стоките или услугите, изместване на конкуренцията и т.н. Затова и голяма част от фирмите прибягват до реклама по време на спортни събития и предавания, които са наблюдавани от голям брой зрители.

Практиката показва, че по време на спортните събития, в зависимост от обхвата му (олимпийски и паралимпийски игри, световни и европейски първенства и турнири, държавни първенства и турнири и др.), се наблюдава все по голямо предлагане на стоки и услуги от различни компании, които използват все по разнообразни и различни видове рекламни средства и технологии.

В зависимост от целите и задачите, които си е поставила компанията, те могат да бъдат:

-          билбордове (рекламни стени и пана) поставени по време на спортните събития;

-          различни видове рекламни клипове, излъчвани по време на почивките, прекъсванията и през целият период на излъчване;

-          рекламни витрини – стоки

-          рекламни щандове – стоки, сувенири, брошури, постери и др.

За да използва това направление за финансиране, спортната организация е необходимо да се съобрази с разположението на рекламните средства на фирмите (които да не повлияят на качеството на спортното събитие – състезатели и треньори), да определят цената (на квадратен метър, на час и др.), която да е атрактивна и привлекателна за фирмите, начина на подбор на фирмите и др.

За рекламирането на стоките си, компаниите сключват договори със спортните организации, в които са включени: условията, начините на реклама, средствата, които фирмите ще преведат на спортните организации  и др.

Приходи от телевизионни права

В съвремието ни наблюдаваме, че все по голяма част времето на телевизиите е отделено на спортните предавания. Същевременно виждаме, че все повече се увеличават и специализираните телевизионни канали (Ring.l, Nova sport, Eurosportи др.), които излъчват на живо различните спортни събития по света. Предоставянето на телевизионни права за различните видове спортни събития се превърна в един от най-доходните направления във финансовата стабилност на спортните организации.Този факт допринесе и за голямото навлизане на комерсиализацията и глобализацията в сферата на спорта.

Придобиването на телевизионни права за спортните събития играе важна роля в развитието на телевизионните пазари. Затова допринесе и технологичното развитие в сферата на комуникациите в световен мащаб.

Когато говорим за приходи на телевизионни права, трябва да споменем, че става дума за Международните спортни организации (федерации, асоциации, МОК, МПК и др.), които държат основните права в тази насока и те се договарят директно с телевизиите. Националните спортни федерации правят договори с телевизиите за отразяване на спортните събития на държавните първенства и турнири.

Този монополизъм от страна на международните и национални спортни организации бе разчупен, с появата на търговските и акционерни спортни дружества и клубове. По този начин спортните клубове придобиха самостоятелност и започнаха директно договаряне и предоставяне на телевизионни права. В това отношение все още наблюдаваме редица спортове, в който съществува монополизма на международните и национални организации, които доминират в отразяването на спортните събития.

За бъде по ясна картината относно телевизионните и радио права е необходимо да посочим, че в него са включени три отделни заинтересовани страни, които са свързани по между си. А това са:

-          притежателите на спортните права

-          лицензираните оператори, които се явяват купувачи на правата

-          зрителите – консуматори (привърженици) на спортните събития

Спортните организации се явяват притежатели на авторските права на организираното от тях спортно събитие. Те определят и достъпа до спортното съоръжение, което ще бъде проведено събитието. В случая само компания закупила телекомуникационните права има право на достъп и излъчване на спортното събитие.

Например:

20-то издание наWorld Pool Masters“ , който се проведе в спортният комплекс „Hala Legionov“ Келце (Полша) от 5 до 7 октомври 2012г. в спортният комплекс „Hala Legionov, с помощта на телевизионна транслация бе наблюдаван от зрители от всички континенти по света. В него взеха участие 16 от най-добрите състезатели по билярд в света, а наградният фонд на турнира бе 66 000$ (долара). Той беше организиран в партньорството с регионалната спортна организация „Swietokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe“, както и с помощта на местната власт.

„Matchroom Sport“, която е една от водещите телевизионни спортни компании са придобили телевизионните права на турнира и отговарят за излъчването му. Компанията обяви 18 телевизии, които са получили правото да отразяват спортното събитие.(97) Те са: BSKYB – British Sky Brodcasting,MEASAT MALAYSIA, FOX AUSTRALIA,  STARHUB SINGAPORE, SOLAR PHILIPPINES, SHOWTIME MIDDLE EAST, SKY NETWORK NEW ZEALAND,TSN CANADA,ONE MEDIA NORTH AMERICA,IKO HUNGARY, CCTV, CHINA, MCS CHAINE, FRANCE,S C ANTENA, ROMANIA,SPORT 1, GERMANY, TVB, HONG KONG.

Този пример показва, че малко популярните неолимпийски спортове по модела на големите международни спортни форуми (Олимпийски и Паралимпийски игри, Световни и Европейски първенства и др.) също се стремят да разпространят спорта си, чрез телевизионни излъчвания, като същевременно продажбата на телевизионни права им носи финансови дивиденти. Същевременно това може да бъде извършено, както в големите градове по света, така и в малките. С помощта на съвременните технологии популяризирането на определен вид спорт, чрез телевизионни предавания е един от начините, по който се набират симпатизанти, фенове, състезатели.

Приходи от трансфер на състезатели

Пазара от трасфер на състезатели все повече и повече се развива в световен мащаб. За това и много от международните спортни организации са създали правилници, по които техните членове (спортните клубове) да извършват трасфера на състезателите. В тях е определен статута на състезателите (аматьори и професионалисти), тяхното картотекиране (регистрация), договорни отношения и др. Този аспект на финансиране на спортните клубове изключително е насочено към спортното право.

В тази връзка е необходимо да подчертаем, че трансферите са трудовият пазар (борса) на състезателите. За осъществяването им има изготвени правилници, които определят начините, по които ще бъде извършено осъществяването на сделката. Същевременно, трябва да е ясно, че при извършването на трансфер, не се продава лицето (състезателя), а спортната услуга, която той предлага на пазара.(99)

Спортната организация има възможност да размени, отдаде под наем за определен период от време (преотсъпи) или да продаде свой състезател.

Отдаването под наем се извършва въз основа на споразумение от страна на двата интересуващи се от сделката клубове. В това споразумение се упоменава, че придобиващата страна няма право да преотстъпва по никакъв начин състезателя на друга спортна организация, без разрешението на организацията притежаваща правата, както и на самия състезател.

Фиг.21

Например:

Футбола е спорта, в който се извършват най-много трансфери на състезатели (футболисти). Футболният пазар, вече толкова е развит, че почти всекидневно се получава информация за преговори за трансфер на футболисти или трансфери на баснословни цени.

Това, което прави впечатление в последните няколко години е, че водещите клубове започнаха да сключват договори и контракти с все по дълъг срок с футболистите, които са лидери в отборите си и любимци на зрителите, като  по този начин си осигуряват, публика, зрелище, победа.

Относно договорите на състезателите изрично е упоменато, че прекратяването им се извършва или след неговото изтичане или по взаимно съгласие.

Всички спорове относно договорните отношения (трансферите) се отнасят към Спортния Арбитражен Съд.

Приходи от организиране и участия в спортни състезания

При организирането на едно спортно мероприятие е необходимо да се отчете неговата важност и мащабност, като събитие (международно, национално, регионално, местно). Също така организаторите (спортната организация) трябва да са наясно с капацитета на спортното съоръжение, на което ще се проведе спортното мероприятие. Въз основа на това се прави прогнозен маркетингов (бизнес)  план, който трябва да определи цената на предлаганите на зрителите билети. Той трябва да е обстоен (места – централни, странични, периферни) и финансово разбит на различните пера (приходи, които са от спортното събитие и разходи – за подготовка и реализация на спортното събитие). В него може да присъства маркетинговия микс, който да предоставя промоционални цени на закупуването на определен брой билети, които да са в определен сектор и т.н.

Билети за спортно състезание се издават в съответствие с нормативната база на съответната държава, в която е определен начина по който тази операция се извършва.

Предоставяне на средства от държавата и местната власт (общини)

Средствата предоставяни от държавната и местната власт на спортните организации са въз основа на определени, нормативни актове, условия и правила, които трябва да бъдат спазени. Във всяка една държава местната власт има свои специфични изисквания за предоставяне на средства на спортните организации.

За отпускането на тези средства, които се водят в счетоводството дарение под условие, местната власт е създала механизъм, по който да бъде определен размера им.

Например:

Средствата на Министерството за физическото възпитание и спорта в Р.България са включени в бюджета на страната. След това Министерството на физическото възпитание и спорта отварят програма, по която всички федерации могат да кандидатстват с проект. Проекта включва: международен спортен календар за годината (участия на състезателите), държавен спортен календар, спортни лагери на националните състезатели, административни разходи и др.

След одобряване на проекта се отпускат средства на съответната федерация. Те от своя страна отпускат средства на своите членове, спортните клубове.

Фиг. 22

Средства от управление на собственото имущество

Управлението на собственото имущество е свързано с добре организирания мениджмънт на спортната организация. Всяка организация се стреми да намери най-добро решение за своята собственост и осигуряване на най-добра функционираща система за получаване на допълнителни приходи от нея.

1.Какво притежаваме като материална база?

За да си отговорим на този въпрос е необходимо да се направи анализ на материалните активи, които притежаваме (офис, спортно съоръжение, спортни уреди, магазин и др.) и кои са под наем. В него трябва да са включени параметрите на материалната база (разположение, квадратура и т.н.).

2.Какви услуги предоставяме и как може най-рационално да се използва

3. Какви са функционалните възможности на имуществото ни?

4.Има ли периоди от време в които материалната ни база не функционира?

5. Как да направим собственото си имущество печелившо?

Средства от кандидатстване по проект към различни финансиращи програми

Много от спортните организации се възползват от отпускането на безвъзмездни средства по определени програми свързани със спорта. За да може това да бъде осъществено, управляващият орган е необходимо да се съобрази, както с изискванията на програмата, така и с капацитета, с който разполага.

Във връзка с това стъпките за започване и написване на проект са:

1. Запознаване с насоките за кандидатстване

В насоките на кандидатстване винаги донора посочва критериите, на които е необходимо да отговаря съответната организация. Затова преди да се направи каквато и да е стъпка, трябва да си изясним въпроса:

Отговаряме ли на определените от донора критерии?

Отговора на този въпрос ще ни помогне да си дадем ясна оценка за капацитета, с който разполагане и какъв проект да предложим на донора. Проекта е необходимо да бъде от една страна свързан с опита, който е натрупан от спортната организация и да бъде приложен в проектното предложение, а от друга страна в него трябва да присъстват иновативни елементи, които да бъдат спомогнат за нейното развитие и просперитет.

2.Пристъпване към попълване на формуляра

При пристъпване към попълване на формуляра,трябва да сме си изяснили идеята, която искаме да развием. Идейният замисъл в проектното предложение не трябва да е самоцелен, а е необходимо да бъде свързан с цялостната стратегия и целите за развитие на спортната организация.

3. Обсъждане на изискванията с финансиращия орган

При възникване на определени въпроси относно проектното предложение, спортната организация може да направи връзка с донора, за да бъдат изяснени критериите. Този комуникационен модел предразполага към по голяма яснота относно изискванията.

4.Намиране на партньори

Партньорите са особено важен елемент при успешното осъществяване на проекта. За това и управляващият орган на спортната организация е необходимо да вземе решение относно избора на партньори. Те трябва да отговарят на изискванията на донора, същевременно е необходимо да бъде уточнен техният принос и участие в проекта. Те могат да бъдат структури на държавната и местната власт, спортни организации, неправителствени организации, на която членската маса отговаря на целевата група на проекта, притежаващи подходящи спортни и други съоръжения, които са необходими за осъществяването на проекта, приноса на които е съфинансиране и др.

5. Спазване на сроковете и окомплектоване на необходимите документи

При кандидатстването с проектно предложение, спортната организация е необходимо да спази сроковете на донора и да предостави всички изискващи се за това документи и формуляри. По този начин спортната организация е свършила успешно част от работата си, която е зависела изцяло от нея.

Социална отговорност

Много важен аспект от развитието на успешната спортна организация е да покаже и да докаже пред обществеността своята социална отговорност. От една страна тя е свързана с масовия спорт и началното обучение, а от друга с хората с увреждания и лицата в неравностойно положение.

В съвременният ни етап на глобализация, обществото ни има нужда от радикални промени относно приобщаването и добри практики в социален аспект. Тези промени има потенциала да го направи спорта.

Например:

-          Към всяка една федерация да има сектор спорт за хора с увреждания

-          По различните видове спорт, да се организират съвместни спортни събития(национални,европейски, световни и др.), които да имат само различни класирания (за спортисти с и без увреждания) по определения вид спорт

-          Към всеки спортен клуб развиващ определен спорт, да има спортни занимания за потребители с и без увреждания, състезатели с и без увреждания и др.

Горепосочените примери, са въз основа на опита, който имаме и той ни показа, че обществото започва да променя своите виждания относно хората с увреждания и хората с увреждания към обществото.

Фиг.19

Финансово управление на спортната организация

Доброто финансово управление е съществена част от процеса оцеляване и просперитет на спортната организация. Всяка спортна организация, независимо от обхвата си на въздействие има и определени правни задължения, относно финансовото си управление.

Финансовото управление на организация е цялостната счетоводна дейност, която трябва да бъде извършена, за да могат всички парични средства (приходи и разходи), които преминават през нея да бъдат контролирани, анализирани и правилно вложени.

В тази връзка счетоводната дейност на организацията има няколко основни цели, които са:

 1. Вземане на решения относно финансовото състояние на организацията
 2. Проследяване и осъществяване на финансов контрол (движение на парите)
 3. Предоставяне на информация на съответните държавни органи
 4. Анализ и пренасочване на паричния поток към печелившите спортни услуги

Счетоводната дейност, е направлението в управлението на спортната организация,  което борави с всички счетоводни (финансови) документи (фактури, банкови извлечения, квитанции и др.) и отразява(ежедневното, седмично,месечно и др.)  финансово състояние на организацията. В неговият ресор са:

-           отчет за финансовото състояние (финансов отчет)

Фиг.19

-          отчет за приходите и разходите

Отчет за приходите и разходите, който е необходим на спортната организация е в основния показател за правилността на управленските решения. Той дава точна и ясна информация за получените резултати от  извършваните дейности в организацията.

-          отчет за паричните потоци

Всички счетоводни отчети е необходимо съдържащата информация да има следните  характеристики:

фиг.

Счетоводните документи трябва да са  съобразени с тази характеристики. Те е необходимо да показват точно и ясно финансовото състояние на организацията. Въз основа на тях се вземат правилни икономически управленски решения, които да избегнат съществуващите в пространството икономически кризи. Важността им се основава на финансовите показатели, които отразяват финансовото състояние на спортната организация във всеки един момент.

Организирането на цялата счетоводна дейност на спортната организация е необходимо да има:

 1. Цялостен и пълен обхват на първичните счетоводни документи

(фактури, разписки, приходни и разходни ордери, банкови извлечения и др.), които да са систематизирани по хронологичен ред

Те се базират на счетоводни принципи, които са съобразени с Международните счетоводни стандарти. Те се отнасят до:

 1. Отразяване работеща (действаща)спортна организация

Те показват начина, по който се развива в икономически план спортната организация (намаляване или увеличаване на финансовата стабилност). Този основен принцип е свързан с изготвянето и представянето пред съответните (национални) органи на годишен финансов отчет

 1. Постоянната промяна (текучество) на финансите (приходи и разходи)

Те отразяват във всеки един момент на възникване на приходите и разходите в спортната организация. В момента, в който е сключен договор (спонсорство, трансфер) те трябва да бъдат отразени във финансовия отчет, който е за определен период  от време. В него финансовите показатели не зависят от това дали са влезли в касата на спортната организация или това ще се извърши в по късен период.

 1. Съпоставимост на получените приходи и направени разходи

Те отразяват реално направените разходи (спортно събитие, мероприятие, кампания, трансфер и др.) от спортната организация и ползите, които има за отчетения период.

 1. Принципи на предпазливост

Те се базират на оценяване и отчитане на всички рискове и загуби от счетоводна гледна точка, които могат да възникнат при осъществяването на определена сделка (изграждане, модернизиране, закупуване или стопанисване на спортни съоръжения, наемане и др.) или предлагани спортни услуги

 1. Принципи на съдържанието пред формата

Те са на базата на икономическото съдържание на финансовите показатели, които са въз основа на обективни закономерности във счетоводната дейност на организацията (точно записване на закупените спортни уреди и коригиране при неправилното им отразяване във фактурите и други разходни счетоводни документи)

 1. Принципи на счетоводна политика

Те се основават на съпоставимост (сравнителен анализ) на данните (текущо състояние, предходно или следващо) в счетоводната дейност на организацията. Въз основа на тях могат да се направят анализи по определени счетоводни показатели-например: за същият отчетен финансов период през предходната година

 1. Документална обоснованост на счетоводният отчет

Този принцип е свързан с прилагането на копия (първични счетоводни документи заверени вярно с оригинала) за направените от спортната организация разходи или получени приходи, които доказват  достоверността на описаните в отчета финансови показатели

Тези принципи в счетоводството предоставят на спортната организация информация, която е съобразена с международните счетоводни стандарти и изискванията към нея, които са: законосъобразност, пълно и достоверно отразяване и документиране на финансовите показатели, хронологичност и систематизация на счетоводните документи, информация за годишния финансов отчет и др.

Първични счетоводни документи за отчитане са:

-Приходен касов ордер (квитанция) – трябва да съдържа изчерпателна информация, която в последствие е необходима за нейното осчетоводяване и контрол. (Прил.№ 9)

-          Разходен касов ордер – е счетоводен документ, който удостоверява

(документира) изплащането на някаква сума (парични средства) от касата на спортната организация(Прил.13)

-          Вносна бележка – е документ, с който се извършва  внасяне на пари в банкова сметка на определено оторизирано лице (държавно, юридическо и др.) за извършване на определена услуга (актуално състояние и др.). Тя е по унифициран образец.

-          Нареждане разписка (разписка) е унифициран документ, с който се извършва теглене на пари от банковата сметка на спортната организация

-          Платежно нареждане е унифициран документ, с който спортната организация привежда пари от своята банкова сметка в друга.

-          Трудов договор  – съставянето на договора е въз основа на нормативната база в страната по отношение на трудовите взаимоотношения между спортната организация и лицето, което трябва да бъде назначено на съответната длъжност

-          Допълнително споразумение към трудов договор  (анекс) – сключва се при промяна на някои от каузите в трудовия договор

-          Заповед за разрешаване на отпуск – тя се издава въз основа на писмена молба от страна на служителя и регулирана от управляващият спортната организация орган

-          Граждански договор – съставя се въз основа на нормативната база на страната. Неговата отчетност се извършва, чрез сметка за изплатени суми

-          Касова книга – в нея се описват всички касови наличности на спортната организация ( приходи, разходи)

-          Ведомост за трудово възнаграждение на персонала – в нея се отразяват всички

трудови възнаграждения (заплати), удръжки (данъци), осигурителни вноски, обещетения и др.

Един от ключовите моменти свързани с финансовата стабилност на организацията е отчетността. Лицето(а), отговарящи за финансовите транзакции на спортната организация (финансов директор, ковчежник и т.н.) трябва да дава(т) периодичен отчет на управляващият орган на спортната организация.

Упражняването на контрол върху паричните средства, които влизат в касата на спортната организация са важен елемент за нейното развитие.

Годишен финансов отчет

Съставянето на годишния финансов отчет и неговото отчитане пред висшият управляващ орган е важна част за функционирането и успеха на спортната организация. В зависимост от правилника на организацията и държавните изисквания (националните федерации и клубове) подготвят финансовите си отчети на месец, тримесечие, полугодие или година. В тях са описани финансовите приходи и разходи (получените активи и пасиви), които са разделени на отделни пера, за по голяма яснота и прозрачност. За тази дейност големите спортни организации имат назначени финансов директор, който ръководи финансовият отдел или наемат счетоводни фирми, които да водят отчет за целият паричен поток на организацията.

В по малките спортни организации (клубовете), които не могат да си позволят, голям управленски състав, тази отчетност се извършва от някой от членовете, който има съответните счетоводни познания. Той предоставя финансовият отчет на управителният съвет, който го представя за одобрение на Общото събрание. (Прил.14)

Годишният финансов отчет включва финансовите активи и пасиви за цялата календарна година на спортната организация.

Например:

Годишен финансов отчет

на ………………………………….

за периода 1.01.2011 – 31.12.2011г.

Приходи

1.Членски внос

2. Предоставяне на спортни услуги

3. Приходи от спортно събитие

4. Приходи от проект

5. Дарения без условия

6. Дарения с условия

7. Приходи от наем

8. Приходи от трансфер и др.

Общо приходи:

Разходи

1.Заплати

2. Административни разходи

3. Разходи за такси за участие

4. Членски внос (федерация – международна, национална)

5. Разходи консумативи

6. Разходи за състезания и др.

Общо разходи:

Остатък (печалба):

Иновативно предложение за развитието на спорта и спортните организации на всички нива

В сегашния модел на развитие на спорта, като структура виждаме условно разделение между спортистите с увреждания и без увреждания. Този модел от една страна е добре структуриран и функциониращ, но от друга е не е приобщаващ. В световен мащаб има различни международни неправителствени организации, които отговарят за развитието на спортистите с и без увреждания. Стъпка към намаляването на разделението в тази насока е, провеждането на Паралимпийските игри на същите съоръжения и веднага след приключването на Олимпийските игри. Но виждането ни е, че в национален и местен план това разделение е още по осезателно, тъй като при развитието на масовия спорт на лицата с и без увреждания се появяват спортни организации, които развиват спорта за едната или другата социална група. От друга  гледна точка в национален план федерациите, които отговарят за хора с увреждания са многоспортови, а това от друга гледна точка създава, както монополизъм, така и приоритетно насочване на ресурси към един или друг спорт или  определен вид класификационна група.

Заключение

За да бъде успешна спортната организация е необходимо да спазва принципите на доброто управление, а те са:

 1. Прозрачност- при провеждането на избори за ръководни органи в организацията
 2. Отзивчивост- към потребителите на спортни услуги
 3. Ефикасност и ефективност – при предлагането на спортните услуги и организирането на спортни мероприятия (състезания)
 4. Законосъобразност – (спазване на законите)
 5. Компетенции и капацитет – наемане на качествен персонал с необходимите знания, умения и компетенции
 6. Иновации и готовност за промяна – гъвкавост на управлението на спортната организация и инвестиране в най-новите технологични новости в областта на спортно-техническата база и подготовка на състезателите
 7. Устойчивост  – създаване на добър маркетингов модел, който да спомогне на спортаната организация да се наложи на пазара, привличайки все повече потребители и разширявайки своят обхват на спортно потребление
 8. Разумно финансово управление – влагане на средствата си в спортни уреди, които да имат бърза възвращаемост.

Източници:

1.Бялата книга за спорта

2.http://www.who.int/en/

3.http://www.thefreelibrary.com

4.http://sportjog.wordpress.com

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­5.http://ec.europa.eu/sport/

6.Калайков Й.,Спорта в Европа (лекция), София, 2005

8.http://www.superior-athletic.com

9.http://factsanddetails.com

10. http://challengingthelaw.com

11.Европейска харта, 1992

12.www.unesco.org

13.  http://www.tas-cas.org/news

14.http://www.sportslaw.org

15.http://www.sportunterricht.de

16.http://en.wikipedia.org

17.http://www.wada-ama.org

18.http://www.tafisa.net

19.http://www.isca-web.org

20.http://www.csit.tv/en

21.www.wada-ama.org/

22.www.tas-cas.org

23.www.icsspe.org

24.www.appliedsportpsych.org

25.www.ifapa.biz

26.www.olympic.org

27. www.paralympic.org

28.„Устойчиво финансиране на спорта“ експертна група по устойчиво финансиране на спорта (XG FIN)

29.www.bcnl.org

30.ngobg.info

31.http://www.mig-krumovgrad.org

32. www.trace-edu.bg

33.www.aubg.bg

34.www.hr.bl.government.bg

35.http://www.aksyst.com

36.www.bg-ikonomika.com

37.http://www.ski.bg

38.Dalziel, Murray, and Stephen C. Schoonover. „Changing Ways: A Practical Tool for Implementing Change Within Organizations.“ New York: Amacom/American Management Association, 1988.

39..http://tuj.asenevtsi.com

40.marketproject.ru

41. http://www.managementstudyguide.com

42.http://www.ausport.gov.au

43.www.pharmfac.net

44. www.nsa-virtualeducation.com

45.http://dic.academic.ru

46. http://fbm.uni-ruse.bg

47.www.cowiprojects.com

48. Трофимова,Л., Трофимов,В.,Управленческие решения,Санг-Петербургского университета экономики и финансов, 2011

49.http://www.bfcs.bg

50.www.bgtennis.bg

51. Калайков Й., Мениджмънт на спорта, София, 2007, НСА Прес

52.http://www.ometeo.net

53.www.nbuv.gov.ua

54. http://tuj.asenevtsi.com

55.www.thesportjournal.org

56.www.ecem.org

57.www.kaminata.net

58.http://www.moby2.com

59.cornetis.pl

60.www.ilr.cornell.edu

61. Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение,

(ДВ бр.45 от 16.06.2009г.)

62. www.nbu.bg

63.Volunteering in The European Union (February 2010, Final Report, Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency \EAC-EA\, Directorate General Education and Culture \DG EAC\, submitted by GHK

64.Съобщение на Комисията на Европа 2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ разтеж, СОМ (2010) 2020 окончателен от 3 март 2010г.

65.Бялата книга за спорта, СОМ (2007) 391 окончателен от 11.07.2007г.

66.  .http://www.independent.co.uk

67.  http://sobg.prosport-bg.net

68.http://www.specialolympicsflorida.org

69.www.uni-ruse.bg

70.http://www.argobg.net

71.Сандански, И. Мениджмънт на спортни събития. ЕС Принт, С., 2009

72. apeironcommunication.com

73.www.executiveforum.com

74. www.bcnl.org

75.http://www.bgstuff.net

76.http://www.vn.government.bg

77 Цолов, Б. Финансиране на спорта (теоретико-приложни аспекти). “ЕС Принт ООД”, 2010

78. Сандански, И. Индиректно влияние на спонсорството върху потребителите на спонсорските продукти. сп. Спорт и наука, бр. 4, 2007

79.http://pirun.ku.ac.th

80. bgbusinesshelp.com

81. www.ikonomikabg.com

82. Цолов, Б.Основи на маркетинга в спорта. С. 2008

83.http://www.matchroompool.com

84.http://www.ebcbilliard.com

85.http://www.fifa.com

86. www.mpes.government.bg

87. www.cci-vratsa.org

88.ktkbg.blogspot.com

89. Петров,Л.,Основи на счетоводството, Мартилен, София, 2011

90.lex.bg

91.http://www.swd.gov.hk


Автор: В.Станкова