Ролята на спорта в живота на хората с увреждания

Спорта е едно от най-важните открития в историята на човечеството. Той  въздейства, както физически, така и психически и интелектуално на отделния индивид. Дейността му дава положително отражение, както в анатомо – физиологичен аспект, така има и възпитателно въздействие върху личнността. Затова и голям процент от населението в света е ангажиран с някакъв вид спортна дейност. Поради тези причини в отношенията на обществото и държавата към хората с увреждания, спорта заема важно място като социален феномен. Той спомага, както в социално – интеграционният процес на хората с увреждания, така и в социо – културният обмен.

imagesЗатова и спорта за хора с увреждания е подкрепен от световната общeственост и придобива все повече свой самостоятелен облик.Той не остава незабелязан и от водещите Международни институции като: МОК, ЕС, МСФ и др. Поради своите преимущества европейската общност в лицето на Съвета на Европа насочи вниманието си към спорта, като основен двигател за доброто здравословно състояние на гражданите на европейския континент. Неговата политика е насочена към две основни eu-flagнаправления:

- опазване на морала в спорта

- опазване на благодетелите в спорта

Работата върху първата насока е очертана през 1997 г. в Страсбург. На тази среща се определиха основните параметри, в които европейския спорт ще се развива:

- развиване на “ спорт за всички „

Отбелязано е, че това направление на спорта е средство за: повишаване на качеството на живота; както и, че чрез него се улеснява социалната интеграция и социалното сближаване особено сред хората с увреждания, младите хора и всички социални групи в обществото, възпитаване на търпимост, чрез спорта и предпазването му от сериозни заплахи, пред които той е изправен днес

Съвета на Европа се е насочил към тези конкретни задачи на спорта, като социо феномен, защото:

- спорта е важен с примера, който дава на обществото

- спорта играе важна роля за социалната интеграция на цялото общество

- спорта играе важна роля за здравето и благополучието на населението

- спорта играе важна роля с моралните и етични ценности, които утвърждава

- спорта играе важна роля за развитието на културата и културните ценности на обществото

5MOWHFCARWRDP4CAE42KL2CAW19Z38CA3J5MCGCA6NO0KMCAH24JB0CA0K5Z4BCA7PVHT6CAMAQKYDCA7LLAYKCAHEBVWZCAM1FRPOCAK19TQ1CA30X4FLCAJ40B23CABC70FZCA6PN5KECANW3AETCAJDMT46Демокрация в спорта! Това е звученето на всички приети официални документи от Съвета на Европа. Демокрация в спорта, това е пътя по който се гради европейския и световен спорт!

За първи път това стана с приемането на Хартата “ Спорт за всички „. Чрез нея се очерта насоката на демократизирането на спорта в съвременното общество. Години по късно Съвета на Европа трябва да отговори на същото предизвикателство. В момента неговата насока е за стимулиране на доброволческата работа в спорта в новите държави членки на Европейския съюз. Към съвета на Европа и създаден Комитет за развитието на спорта. От 1992 г. този Комитет се ръководи от Европейска спортна харта. Тя е осъвременен вариант на Хартата от 1975 г. и отговаря на съвременните изисквания и портебности на обществото. Тя е допълнена и от Кодекс на спортната етика. Целта на този кодекс е: да направи етичния, безопасния и здравословен спорт достъпен за всеки човек. Подчертано е, че това може да се извърши единствено, чрез тясното сътрудничество и отговорност между държавните институции и неправителствените организации.

За да отговори на новите предизвикателства на съвременна Европа, Съвета на Европа създаде програма за взаимопомощ, която е известна под наименованието СПРИНТ ( Sports Reform Inovation and Training – Новаторство и обучение в спортната реформа ). Целта на тази програма е: да се помогне на новите държави членки да реформират спортните си структури. Програмата обхваща следните направления:

- спортно законодателство – отговарящо на съвременните изисквания и потребности на обществото

- финансиране на спорта

- обучение

- насърчаване на доброволната дейност

За да гарантира прилагането на принципите на Европейската Спортна Харта в цяла Европа, Комитета за развитие на спорта провежда редица мероприятия. Семинарите за обучение и осведомяване са насочени към:

- предпазване на спорта от вредното влияние ( насърчаване на спортсменството и честната игра )

- предотвратяване на дискриминацията в спорта ( прилагане на принципите на Европейската харта към жените и хората с увреждания )

- популяризиране на връзката между спорта и здравето ( запазване на мястото на спорта във възпитанието на младите хора )

- информационен обмен за новите видове спортни съоръжения

- проучване на отраженията на спорта върху икономиката

 Развитието на паралимпийските спортове дават ясна представа photo_big_351663за отношението на дър -жавите и обществото към хората с уврежда -ния. Тези отношения се проявяват и в предста -вените от учените проб -леми, свързани с хуман -ните ценности в спорта и неговото влияние в раз -витието на общочовеш -ките отнощения в меж -дународен мащаб. Погледнат от страна на културния обмен, той изпълнява важна функция в международното сътрудничество като: сътрудничество за установяване на дружествени отношения между държавите, добра воля и т.н. Основното му направление е повишаване на културните ценности, които спомагат за световния социален мир между държавите.       Съвременният спорт се развива в три  главни направления: масов спорт ( рекриационен), спорт за високи достиже -ния и професионален. Всяко едно от тези направления в развитието на инвалидния спорт има свои средства, методи и форми, своя специфич на насоченост, обусловени йерархични цели и накрая определени дейности.

3-17-LogoСпорта за високо спортно майсторство за инва лиди е относително ново обществено, култур -но и педагогическо  явление, функционира в три образователни структури: Паралимпийски спорт – обединяващ представителите на пет нозологични групи: инвалиди със зрителни нарушения, с ампутации, параплегеци, ДЦП и представители на меди -цинската група с различни поражения ( дифункции ) на двигателния апарат ( главни съревнования  – Паралимпийски игри ) ; дефлимпийски спорт – обединяващ инвалиди с нарушения в слуха XCCMRRCA4BKWZ1CAEN05VOCAB5H4PNCAXBM8VWCAS0FUFVCAPHRG6ECAG3DD1GCA547QV2CA6EVWMECABUBJXCCAJT1HB5CAN6C2DJCARA7U6XCA4ZMVJ5CA1J9HH1CA6WJD94CAFY2SPTCAK2NILMCALQE9S5( главни съревнования – Дефимпийски игри ); спорт за представители с недостатъци в интелектуалното развитие ( главно съревнование – Спешъл Олимпик ).

Следва да се подчертае, че  по мнението на специалистите спорта за високо спортно майсторство ( високи постижения ) за хора с увреж -дания, се развива съгласно закономерностите за високо спортно май -сторство при здравите хора. Същевременно си  има свои специфични особености, а това са:

-                      необходима адаптираност на правилата

-                      инвентар и оборудване в съответствие с функционалните възможности на инвалидите

-                      специфични системи за диагностика на класифицирането на отбори в различните видове спорт

-                       вида на съревнованията и др.

Трябва да се отбележи, че спорта за високи достижения получи съществен импулс за развитие през последните години в световен мащаб. Това е възоснова на:

-                      нарастващата роля на международните спортни организации

-                       спортните календари и популяризирането на спорта за хора с увреждания

-                       хуманизирането на обществото, което дава отражение в интеграционните тенденции, включването на хора с увреждания в различни обществени структури.