Устав

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„СПОРТЕН КЛУБ ПАРАСПОРТ“

БУРГАС

Настоящият Устав урежда основните устройствени правила, организацията и дейността на „Спортен Клуб Параспорт“ – гр.Бургас като юридическо лице с нестопанска цел, както и правата, задълженията и отговорностите на неговите членове и органи на управление.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ „Спортен клуб Параспорт“, наричан по-нататък в настоящият Устав „Клуб“, е независима, демократична и самоуправляваща се организация на съмишленици.

/2/ Клубът е юридическо лице, което възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Бургаски окръжен съд.

/з/ Клубът не се ограничава със срок или друго прекратително условие

Чл.2. /1/ Клубът отговаря за задълженията си със своето имущество

/2/ Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на клуба

Чл.3. /1/   За дейността на Клуба важат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото в Република България законодателство, както и настоящия Устав и приетите въз основа на него решения на върховният орган на Клуба

/2/ Сдружението е спортен клуб по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.4./1/ Наименование на сдружението е „Спортен Клуб Параспорт“ със седалище гр.Бургас и с адрес на управление:Бургас, ул.“Фердинандова“ №95

/2/ Наименованието на Клуба, седалището и адресът на управление, данните на регистрацията и БУЛСТАТ номера трябва да се посочват от кореспонденцията на „Спортен клуб Параспорт“ – гр.Бургас

Чл.5./1/ Клубът се самоопределя като сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КЛУБА

Чл.6./1/ Основни цели на Клуба са:

- да съдействува за популяризирането на физическото възпитание и спорта и да подпомага развитието на спортните занимания на хората с увреждания, с оглед подобряването на качеството им на живот, социална рехабилитация, интеграция и личностната им реализация;

- да съдействува за утвърждаването на спортните занимания като важен фактор за здравословното физическо и интелектуално развитие на младите хора, включително и на хората с увреждания;

- да съдействува за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на хората с увреждания;

- да съдействува за изграждане на морална, духовна и физическа дисциплина на своите членове в обществото;

- да спомага развитието на контакти между членовете на сдружението и любителите на спорта, в името на приятелството и доброжелателността;

- да съдейства за подобряване на функционалните възможности, физическото развитие и дееспособността на хората с увреждания

ІV.СРЕДСВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА КЛУБА

Чл.7. Средствата, с които Клубът ще постига основните си цели са:

1. Приспособяване на предоставени спортни обекти и съоръжения към възможностите на лица с увреждания

2.  Създаване на спортно-възстановителни центрове, включително и за лица с увреждания на територията на Р.България

3. Провеждане на лечебно-възстановителни процедури за подобряване на физическото и психическото състояние, включително на лица с увреждания, чрез използуване на кинезитерапиия, водолечение, физиотерапия, психотерапия и др.

4.  Провеждане на занимания по адаптирана физическа активност и спорт, за подобряване на функционалните възможности, физическото развитие и дееспособност на индивида, чрез използуване на различни спортни занимания – плувни спортове, тенис, латино танци, стрелба и всички други адаптирани спортове включени в нормативните документи на Международният Параолимпийски Комитет и Международните спортни организации, касаещи хора  с увреждания;

5. Оказване съдействие и подпомагане развитието на образованието и образователните програми и специално за подготовка на кадри в областта на адаптираната физическа активност, спорта и социалното дело, съобразно потребностите на лицата с увреждания;

6. Оказван на съдействие за повишаване на професионалната квалификация на спортните кадри, занимаващи се в областта на адаптираната физическа активност и спорта за лицата с увреждания;

7. Организиране подготовката и селекцията на отбори при състезания, форуми и други прояви;

8. Организиране и провеждане на детски лагери, включително и за деца с увреждания и такива в неравностойно социално положение;

9. Разработване и реализиране на проекти и програми за интегрирано обучение, съвместно с компетентните държавни структури в Р.България;

10. Изготвяне и реализиране на стратегии, програми и проекти за социална, икономическа, културна и образователна интеграция и интегрирано обучение по адаптирана физическа активност и спорт на лица  с увреждания;

11. Изготвяне, превеждане, издаване и разпространение на методически помагала и специализирана литература в областта на спорта, социалната адаптация и интеграция на хората с увреждания;

12. Подпомагане и популяризиране на дейността, проблемите и потребностите на хората с увреждания, свъместно с медиите и средствата за масово осведомяване;

13. Поддържане на регистър на членовете на Клуба, треньорите и лицата, занимаващи се с адаптирана физическа активност и спорт за лица с увреждания и предоставяне на информация, с право да издава удостоверения на заинтересованите лица;

14. Изготвяне и утвърждаване на правила за професионална етика, в съответствие с международните стандарти в областта на адаптираната физическа активност и спорт за лица с увреждания;

15. Оказване съдействие, сътрудничество и подпомагане за развитието на партньорства и съвместни дейности в страната и в чужбина и за включване в програми на Европейския съюз

V.ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8./1/Клубът има следният предмет на дейност:

- Развиване и популяризиране на адаптираната физическа активност и спорт сред хората с увреждания;

- Създаване на смесени отбори/от здрави и увредени лица/, с оглед по-добра интеграция и социална рехабилитация на хората със специални спортни потребности;

/2/ „Спортен клуб Параспорт“ като сдружение с нестопанска цел ще извършва самостоятелно или в сдружение с други юридически и физически лица и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейностІ, като използва приходите за постигане на определените в този устав цели/, и по-конкретно:

- представителство и мениджмънт;

- организиране и осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност;

- организиране на трансфер на спортни състезатели в страната и в чужбина;

- рекламна дейност;

- издателска и печатна дейност;

- организиране на курсове и семинари за обучение;

- организиране и провеждане на благотворителни акции в подкрепа на обществено полезна дейност, която Клубът осъществява;

VІ.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9 Членство – основни принципи.

/1/ Членуването в Клуба е доброволно

/2/ Членове на Клуба могат да бъдат юридически и пълнолетни физически лица от страната и чужбина, които споделят целите на Клуба и приемат неговият Устав.

/3/ Допуска се членство на непълнолетни физически лица, но само със статут на „асоциирани членове“ и без право на глас при свикване и заседания на Общото събрание

Чл.10/1/ Нови членове на Клуба се приемат след подаване на писмена молба до Управителният съвет.В тази молба се декларира съгласие с целите на Клуба, приемането на неговият Устав и плащането на членски внос

/2/ Управителният съвет разглежда постъпилите молби, като взема решение за приемането на неговият Устав и плащането на членския внос

/3/ Приемът на нови членове се одобрява от Общото събрание

Чл.11.Права и задължения на членовете

/1/ Всеки член има право:

- Да участвува в дейността на Клуба

- Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Клуба

- Да се възползва от социалните придобивки, осигурени от клуба

/2/ Всеки член е длъжен:

- Да спазва настоящият Устав и вътрешните правила на Клуба

- Да изпълнява решенията на ОС и на УС

- Да заплати всъпителен членски внос и заплаща редовно същият в размер и срокове, определени от Управителният съвет

Чл.12. Прекратяване на членството

/1/ Членството се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до Клуба за доброволно напускане

2. С изключването – при виновно поведение на отделния член, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо с целите, задачите и дейността на Клуба. Решението за изключване се взема от УС на Клуба и може да се обжалва пред ОС в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на звемане на това решение

3. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение

4. При отпадане – поради системно неучастие в дейността на Клуба или неплащане на определения от УС членски внос  в срок

5. С прекратяването на Клуба като юридическо лице с нестопанска цел

VІІ.ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

Чл.13. Органи, които ръководят и администрират дейността на Клуба са Общото събрание и Управителният съвет

VІІІ.ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл./1/ Общото събрание е колективен върховен орган на Клуба

/2/ Общото събрание се състои от всички членове на Клуба

/3/ Общото събрание има следните правомощия:

1.  Да изменя и допълва устава

2. Приема вътрешни правила за дейността на Клуба

3. Избира и освобождава членовете на Управителният съвет, определя броя им и избира Председател на Управителният съвет – чрез явно гласуване

4. Приема и изключва членове

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и избира и освобождава техните Управители

6. Взема решение за участие в други организации

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Клуба

8. Приема основните насоки и програма за дейността на Клуба

9. Приема отчета за дейността на Управителният съвет

11. Отменя решенията на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба

/4/ Правата по ал.3, т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да бъдат възлагани от други органи на Клуба