За нас

L_Para_add_1_12 Спортен клуб „Параспорт“ е юридическо лице с нестопанска цел с обществено полезна дейност и е член на Българската асоциация спорт за всички \БАСВ\

Мисия

Насърчава социалната отговорност в българското общество по отношение на децата, младежите и възрастните хора с увреждания и здравословни проблеми.

Стратегия

Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот, интеграцията, социализацията и възможностите за развитие на хората с увреждания в Република България.

Цели

1. Да съдейства за популяризиране на физическото възпитание и спорта сред хората с увреждания

2.Да съдейства за утвърждаването на спортните занимания, като важен фактор за здравословното физическо и интелектуално развитие на хората с увреждания

3.Да съдейства за подобряване на функционалните възможности, физическо развитие и дееспособността на хората със здравословни проблеми и инвалидности

4.Да съдейства за социалната и спортна рехабилитация, интеграция и личностна реализация на хората с увреждания

5.Да съдейства за изграждането и утвърждаването на отношение, социална компетентност и нов тип култура на гражданското общество към проблемите на хората с увреждания